Zdjęcie zawodu
W. męska

Kapitanka portu

Kieruję pracą portu morskiego lub śródlądowego.

Kapitanka portu

Kieruję pracą portu morskiego lub śródlądowego.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Sprawne zarządzanie portem to odpowiedzialna i wyczerpująca praca: od moich decyzji zależy bezpieczeństwo wszystkich statków, załóg i towarów. Nigdy za to nie narzekam na nudę i monotonię, ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, a widok sprawnie manewrujących statków i zadowolenie armatorów sprawia mi niekłamaną satysfakcję.

Czym się zajmuję?

Kieruję działalnością portu morskiego lub śródlądowego. Do moich obowiązków należy nadzorowanie bezpieczeństwa żeglugi w porcie, na redzie - to obszar tuż przed wejściem do portu, mający płytkie dno umożliwiające kotwiczenie statków, które czekają na wpłynięcie do portu, i torach podejściowych - to tory wodne, którymi statki wpływają do portu, nadzór nad sprawnym działaniem znaków nawigacyjnych, urządzeń sygnalizacyjnych, kontrola stanu wyposażenia statków oraz wagi i właściwego przymocowania ładunków, które przewożą. Zajmuję się także nadzorowaniem transportu i przeładunku materiałów niebezpiecznych, np. toksycznych albo łatwopalnych, i kieruję działaniami ratowniczymi oraz przeciwlodowymi na terenie portu. Nadzoruję wykonywanie pilotowania, holowania i cumowania wszystkich statków, które wpływają do portu oraz rejestruję te, które wchodzą do portu i wypływają w rejs. 


Jeśli zarządzam pracą portu morskiego, przekazuję też kapitanom statków informacje o locji, to wiadomości ułatwiające bezpieczną żeglugę w okolicach “mojego” portu: opis morskiego dna, prądów i pływów, linii brzegowej, znaków nawigacyjnych, warunków pogodowych, i warunkach nawigacji, jakie panują na polskich obszarach morskich. Odpowiadam także za stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego portu i zajmuję się prowadzeniem dochodzeń wyjaśniających przyczyny wypadków morskich. Nadzoruję akcje ratunkowe na morzu, np. pomoc statkom, które mają awarię silnika lub nabierają wody, wyławianie marynarzy i pasażerów, których statek zatonął, zabezpieczam także ładunek zatopionych statków znaleziony na morzu lub wyrzucony na brzeg. Żeby móc pracować jako kapitanka portu morskiego muszę skończyć studia na uczelni morskiej i przejść drogę awansu zawodowego aż do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej, który daje mi też uprawnienia do kierowania każdym rodzajem statku morskiego podczas rejsów międzynarodowych. 
Dbając o dobry stan techniczny portu podejmuję decyzje o konieczności pogłębiania tzw. torów podejścia oraz o remontach i konserwacji nabrzeży portowych i pomostów. Żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich statków cumujących w porcie oraz ich załóg muszę współpracować z policją, strażą graniczną i strażą pożarną, np. wspólnie zapobiegamy przemytowi nielegalnych towarów. Podejmuję decyzje o tym, jakie należy wykonać inwestycje i prace ulepszające działanie obiektów i urządzeń portowych, takich jak żurawie, suwnice, dźwigi, żeby funkcjonowanie portu było jak najlepsze. Dbam także o dobry stan techniczny wszystkich jednostek pływających będących na wyposażeniu kapitanatu portu. 


Co powinnam umieć? 

Zarządzając pracą portu morskiego muszę znać przepisy prawa morskiego dotyczące organizacji pracy portu morskiego, bezpieczeństwa statku, ładunku i jego załogi, odbywania rejsów międzynarodowych, ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami oraz sposobów prowadzenia dochodzeń w sprawie ustalenia przyczyn wypadków. Do pracy w porcie śródlądowym niezbędna mi jest znajomość przepisów ustawy o żegludze śródlądowej, o drogach publicznych, przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, podstawowa znajomość prawa administracyjnego i ustawy o finansach publicznych. 


Muszę znać przepisy prawa określające sposoby ratowania życia i mienia na morzu, wiedzieć jak organizować morskie akcje poszukiwawcze i ratownicze, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia życia na morzu oraz jak powinny być wyposażone łodzie ratownicze. 
Muszę mieć wiedzę o oceanach, rzekach, morzach, jeziorach i atmosferze ziemskiej, zjawiskach i procesach w nich występujących, diagnozowaniu sytuacji pogodowej mającej wpływ na bezpieczeństwo rejsu, umieć używać sprzętu do pomiarów meteorologicznych podczas rejsu, takiego jak psychometry, aneroidy, anemometry, znać warunki klimatyczne panujące na konkretnych akwenach oraz budowę dna morskiego i jej wpływ na prądy morskie. 
Muszę znać metody określania pozycji statku i kontrolowania jej w trakcie rejsu, znać stałe i pływające morskie znaki nawigacyjne, umieć używać przyrządów nawigacyjnych, takich jak kompasy, busole, żyrokompasy, logi, echosondy, sonary, i map tradycyjnych oraz elektronicznych. Muszę potrafić obliczać współrzędne geograficzne dowolnego punktu na Ziemi, znać morskie jednostki miary, np. mila morska, mila nautyczna, kabel, sążeń, określać kierunki na morzu, drogę i prędkość statku, umieć nawigować kierując się układem gwiazd i planet widocznych na niebie, znać przepisy COLREG pomagające w zapewnieniu bezpiecznego ruchu statków.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • dokładność,
 • spostrzegawczość,
 • odpowiedzialność,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • sumienność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • punktualność,
 • skrupulatność,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w portach morskich na naszym wybrzeżu lub w portach śródlądowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.