Zdjęcie zawodu
W. męska

Dyrektorka placówki oświatowej

Kieruję pracą placówki oświatowej: szkoły, przedszkola, żłobka.

Dyrektorka placówki oświatowej

Kieruję pracą placówki oświatowej: szkoły, przedszkola, żłobka.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Kierowanie placówką oświatową to bardzo odpowiedzialne zadanie. To ja decyduję, jacy nauczyciele w niej uczą, jak jest wyposażona, w jaki sposób prowadzi się zajęcia. Od moich decyzji zależy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich przyszłość – często to właśnie podczas zajęć, w których uczestniczą, odkrywają i rozwijają swoje talenty, które później pomogą im wybrać najlepszą dla nich ścieżkę kariery zawodowej. Ich sukcesy są sukcesami całej placówki i pośrednio także moimi.

Czym się zajmuję?

Kieruję pracą placówki oświatowej: szkoły, przedszkola, żłobka, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi ustawami i ministerialnymi rozporządzeniami. Podczas pracy w szkole obowiązują mnie też uchwały rady pedagogicznej: w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele, podejmuje uchwały dotyczące funkcjonowania szkoły oraz uczniów, i rady szkoły: składa się z minimum 6 osób, pod dwóch przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli, przygotowuje statut szkoły lub jego nowelizacje. 


Dbam o to, żeby zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały się w odpowiednich warunkach: sale były dobrze wyposażone w ławki, stoliki, pomoce naukowe, materiały plastyczne, sprzęt multimedialny: komputery, drukarki, rzutniki. Zapewniam opiekę odpowiedniej liczby nauczycieli lub opiekunów, pedagoga, psychologa, logopedy. Odpowiadam za ustalenie programu pracy, pracując w szkole zajmuję się też podziałem godzin na cały rok szkolny, przydzielam nauczycielom klasy, w których będą uczyć i zatwierdzam opracowane przez nich programy nauczania przedmiotów. 
Sprawdzam też poziom jakości pracy moich podwładnych, np. poprzez przeprowadzanie hospitacji, czyli obserwację zajęć prowadzonych przez konkretnego nauczyciela, oceniam osiągnięcia naukowe dzieci i młodzieży, np. ich sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, monitoruję frekwencję, czyli to, jak pilnie uczniowie uczęszczają na zajęcia, dbam o właściwe standardy opieki nad osobami z niepełnosprawnościami lub mającymi problemy z nauką. 
Poza tym przeprowadzam rozmowy kwalifikacyjne z nauczycielami lub opiekunami starającymi się o pracę w mojej placówce a pedagogom, którzy już uczą, zapewniam możliwości podnoszenia kwalifikacji i awansu zawodowego poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Jeśli pracuję jako dyrektorka szkoły, do moich zadań należy także nadzór nad sprawnym i zgodnym z przepisami przeprowadzaniem w szkole różnych sprawdzianów i egzaminów, opracowywanie regulaminu szkoły oraz współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 
Jestem odpowiedzialna za budżet placówki edukacyjnej, muszę mieć pieniądze na wypłaty dla pracowników, niezbędne wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, konieczne remonty, rachunki za ogrzewanie i oświetlenie. 
Żeby móc pracować jako dyrektorka szkoły lub przedszkola muszę skończyć wyższe studia z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe albo kwalifikacyjny kurs zawodowy z zarządzania oświatą, przez co najmniej pięć lat pracować jako nauczycielka i uzyskać awans zawodowy na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 
Jeśli chcę zostać dyrektorką żłobka, muszę posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz pięć lat doświadczenia w pracy z dziećmi. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na prawie oświatowym, wiedzieć, jak kierować pracą placówki oświatowej, żeby nauczyciele i opiekunowie mieli warunki do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, właściwie opiekowali się dziećmi i młodzieżą, w placówce panowała dobra atmosfera, a uczniowie odnosili sukcesy w nauce. 


Muszę wiedzieć, jak powinno się prowadzić zajęcia, żeby zainteresować uczniów ich tematyką i w ciekawy sposób przekazywać im wiedzę. 
Muszę umieć obsługiwać programy komputerowe do tworzenia dokumentów w postaci elektronicznej, np. e-dziennika, planu lekcji, druku świadectw, wiedzieć jak prowadzić stronę internetową placówki edukacyjne oraz jak powinna być wyposażona pracownia komputerowa.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • sumienność,
  • spostrzegawczość,
  • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi,
  • cierpliwość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w szkołach różnego typu, żłobkach lub przedszkolach. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.