Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka reaktorowa

Monitoruję działanie reaktorów jądrowych i badam te urządzenia.

Inżynierka reaktorowa

Monitoruję działanie reaktorów jądrowych i badam te urządzenia.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Zapewnienie zróżnicowanych, jak najbardziej ekologicznych źródeł energii, to we współczesnym świecie kluczowa sprawa. Cieszę się, że dzięki mnie reaktor jądrowy działa sprawnie, a wyniki moich badań i obserwacji przyczyniają się do rozwoju tego sektora energetyki.

Czym się zajmuję?

Przeprowadzam obliczenia i analizy dotyczące właściwej eksploatacji reaktora jądrowego, w tym monitoruję, czy rdzeń reaktora, czyli paliwo nuklearne, spala się tak, jak powinno, a także robię analizy cieplno-przepływowe, dotyczące bezpieczeństwa i wydajności obiegu chłodzenia reaktora. Mogę też zajmować się opracowywaniem procedur bezpieczeństwa i usprawniania działania reaktora, a wyniki moich badań są wykorzystywane do planowania nowych zastosowań reaktora oraz do lepszego poznania jego właściwości. Pracując w Narodowym Centrum Badań Jądrowych wykonuję pomiary i obliczenia dotyczące reaktora MARIA, który jest jedynym w Polsce, jądrowym reaktorem badawczym. Oprócz tego moim zadaniem jest opracowywanie analiz bezpieczeństwa urządzeń i instalacji reaktora MARIA. Inaczej mówiąc sprawdzam, czy wszystkie elementy instalacji spełniają normy bezpieczeństwa i czy są właściwie eksploatowane. 


Opracowuję wyniki moich badań i przedstawiam je w postaci raportów, zestawień, wykresów, prezentacji multimedialnych. Chodzi o to, żeby były nie tylko dokładne, ale i czytelne, aby ułatwić zainteresowanym osobom wykorzystanie wyników mojej pracy. 
Do moich zadań należy też tworzenie nowych sposobów utylizacji wypalonych prętów paliwowych, aby były to procedury bezpieczne i dla osób, i dla środowiska.
Jako inżynierka reaktorowa projektuję także eksperymentalne reaktory, które do wytwarzania energii wykorzystują nowe metody przeprowadzania reakcji przemiany jądrowej. Sprawdzam, do czego mogą być wykorzystywane i czy ich używanie będzie bezpieczne, zarówno dla obsługi, jak i dla otoczenia. Współpracuję przy tym z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi zajmującymi się energią jądrową. 


Co powinnam umieć? 

W mojej pracy ważna jest znajomość fizyki i chemii, szczególnie wiedza o naturalnych i sztucznych izotopach promieniotwórczych, przemianach, jakie w nich zachodzą, sposobach ich produkcji, transportu, składowania oraz utylizacji i zabezpieczania odpadów promieniotwórczych. 


Muszę bardzo dobrze znać się na rodzajach promieniowania jonizującego, budowie i przemianach jąder atomowych, sposobach pozyskiwania energii z atomu przez rozszczepianie jądra atomowego, kontrolowaną syntezę termojądrową, rozpad promieniotwórczy. Niezbędna jest mi też wiedza, w jaki sposób konkretne izotopy promieniotwórcze, wykorzystywane w energetyce jądrowej, wpływają na organizm człowieka i jak należy chronić się przed promieniowaniem jonizującym podczas pracy przy reaktorach jądrowych oraz w przypadku ich awarii. 
Muszę znać typy reaktorów jądrowych: termiczne, epitermiczne, prędkie, zbiornikowe, kanałowe i wiedzieć, jak są zbudowane, a także, jak wyglądają instalacje i urządzenia reaktora jądrowego i jakie normy muszą spełniać. 
Muszę wiedzieć, jak dbać o bezpieczeństwo składowanych odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Muszę znać właściwe regulacje i przepisy prawa dotyczące tych kwestii, takie jak Ustawa Prawo atomowe, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Konwencja bezpieczeństwa jądrowego. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność łączenia faktów,
  • umiejętność znajdowania nieoczywistych rozwiązań,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • odpowiedzialność,
  • rzetelność,
  • kreatywność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się energetyką jądrową lub przy obsłudze elektrowni jądrowych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.