ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Nauczyciel nauczania początkowego

Prowadzę zajęcia z uczniami klas I-III szkoły podstawowej.

Nauczyciel nauczania początkowego

Prowadzę zajęcia z uczniami klas I-III szkoły podstawowej.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy moich uczniów sprawia mi wielką satysfakcję. Cieszę się, kiedy dzieci zaczynają odkrywać radość płynącą z nauki, znajdują nowe pasje i zainteresowania.

Czym się zajmuję?

Prowadzę zajęcia z dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej, uczę je czytać, pisać i liczyć, odkrywam przed nimi świat przyrody i skarby kultury. Pomagam uczniom zaadaptować się w szkolnym środowisku, współpracować z innymi uczniami, ciągle się rozwijać. Podczas lekcji dbam o bezpieczeństwo moich podopiecznych i zapewniam dobrą atmosferę w klasie. Zajęcia, które prowadzę, mają formę kształcenia zintegrowanego. To znaczy, że podczas jednej lekcji przekazuję wiedzę z różnych dziedzin. Możemy np. rysować las, który widzieliśmy na filmie, a po zakończeniu rysowania sprawdzić, ile kredek i flamastrów, i w jakim kolorze wykorzystaliśmy do stworzenia obrazków, czyli ćwiczyć dodawanie i odejmowanie. Sam decyduję o tym, ile czasu danego dnia poświęcę na naukę czytania, ile na śpiew, a ile na robienie - powiedzmy - ludzików z kasztanów. Nie trzymam się sztywnego podziału godzin. 


Na bieżąco oceniam postępy uczniów w nauce, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby edukacyjne niektórych z nich, np. uczniów z dysgrafią, dysortografią, dysleksją, zaburzeniami rozwojowymi, szczególnymi uzdolnieniami, czy różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wspomagam wszechstronny rozwój moich podopiecznych, zachęcam ich i przygotowuję do udziału w różnego rodzaju konkursach, uroczystościach szkolnych, wydarzeniach klasowych. Staram się jak najlepiej poznać moich uczniów, żeby móc rozpoznawać przeżywane przez nich problemy i pomagać im w ich przezwyciężaniu.
Planuję moją pracę, przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dziennik klasy, przedmiotowy system oceniania, rozkład zajęć. Przed zajęciami gromadzę potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne. Dbam o estetyczny wygląd sali, w której odbywają się zajęcia lekcyjne.


Co powinienem umieć? 

Muszę potrafić realizować program nauczania dopasowując go i modyfikując do indywidualnych potrzeb i wymagań uczniów, stosować współczesne metody przekazywania wiedzy i nowoczesne pomoce dydaktyczne, współpracować z rodzicami, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami, znać zasady oceniania postępów w nauce, umieć przeprowadzać ewaluację poszczególnych zajęć i całego procesu dydaktyczno-wychowawczego.


Muszę znać się na pedagogice, wiedzieć, jak prowadzić zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umieć dostosowywać sposób przekazywania wiedzy do możliwości konkretnych uczniów, znać rodzaje i metody oddziaływań wychowawczych.
Muszę znać się na psychologii, a zwłaszcza na rozwoju psychofizycznym dzieci, potrafić motywować uczniów do nauki, pomagać im zintegrować się z kolegami i koleżankami w klasie, wiedzieć, jak rozwiązywać konflikty między uczniami i jak dbać o ich właściwy rozwój psychiczny.
Muszę znać prawo oświatowe, określające m.in. prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli, żeby móc przestrzegać tych przepisów podczas codziennej pracy. Muszę też znać podstawę programową nauczania wczesnoszkolnego, którą mam realizować podczas zajęć.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • empatia,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • podzielność uwagi,
 • opanowanie,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • kreatywność,
 • cierpliwość,
 • innowacyjność,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • wrażliwość,
 • odporność na stres,
 • umiejętność jasnego formułowania myśli,
 • zdolność do szybkiego podejmowania decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych i prywatnych szkołach podstawowych, domach dziecka, szkołach integracyjnych, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.