Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista ds. compliance

Dbam o przestrzegania przepisów prawa w różnych firmach i instytucjach.

Specjalista ds. compliance

Dbam o przestrzegania przepisów prawa w różnych firmach i instytucjach.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dbając o przejrzystość funkcjonowania instytucji, dla której pracuję przyczyniam się do jej rozwoju, wzrostu zaufania klientów i kontrahentów oraz do podnoszenia jakości produkcji lub usług.

Czym się zajmuję?

Angielskie słowo “compliance” zazwyczaj tłumaczy się na polski jako \"zgodność\". To zespół procedur i systemów obowiązujących w danej firmie czy instytucji, których celem jest ochrona przed ryzykiem prawnym. Prościej mówiąc, chodzi o unikanie strat, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, jakie mogłoby wywołać niedostosowanie działań pracowników i całej firmy do zmieniających się przepisów prawa. Ryzyko takie bywa związane ze zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów i organów administracji publicznej. Aby tego uniknąć, firmy i instytucje potrzebują pomocy kogoś takiego, jak ja, czyli specjalisty ds. compliance. 


Na czym polega moja praca? Dbam o to, aby instytucja, w której pracuję, działała zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Czuwam nad wdrażaniem obowiązującego prawa i dbam, aby wszystkie przepisy, regulacje i standardy dotyczące działania mojej instytucji zostały w jasny i zrozumiały sposób przedstawione pracownikom i zarządowi, wprowadzone do wewnętrznych regulaminów i skrupulatnie przestrzegane. Opracowuję regulaminy i kodeksy, jakich musi przestrzegać każdy pracownik firmy. 
Przeprowadzam wewnętrzne kontrole przestrzegania prawa w instytucji, w której pracuję, i dbam o przejrzystość jej funkcjonowania, planuję także i prowadzę cykliczne szkolenia dla zarządu i pracowników. Działam także na zewnątrz swojej instytucji, czyli dbam o właściwe kontakty z kontrahentami i organami prawnymi, należytą ochronę danych osobowych, terminowe dotrzymywanie umów i kontraktów, zachowanie tajemnicy bankowej czy patentowej. 
Jeśli działam w instytucji finansowej, do moich obowiązków należy także przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz nadzór nad działalnością maklerską i powierniczą, dbając o jej zgodność z prawem. Oceniam przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów, tworzonych procedur, sposobów nadzoru oraz czy wszyscy pracownicy stosują się do zasad wręczania i przyjmowania prezentów. Przekazuję do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidziane przepisami prawa raporty z działalności instytucji, dla której pracuję. Współpracuję z organami nadzoru, np. z Komisją Nadzoru Finansowego, nadzorem farmaceutycznym i in. 


Co powinienem umieć? 

Muszę bardzo dobrze orientować się we wszystkich obowiązujących przepisach, zarówno polskich, jak i unijnych, dotyczących branży, w której zapewniam compliance. Muszę znać hierarchię aktów prawnych i regulacji oraz dyrektywy i rozporządzenia europejskich instytucji nadzoru. 


Muszę wiedzieć, jak współpracować z właściwymi dla mojej instytucji organami nadzoru, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Weterynaryjny i in. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • sumienność,
  • dobra organizacja pracy,
  • opanowanie,
  • odpowiedzialność,
  • samodzielność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i sprawnej analizy dużej ilości informacji,
  • znajomość poprawnej polszczyzny,
  • umiejętność jasnego wysławiania się.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach i instytucjach z różnych branż.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.