Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Inspektor kontroli skarbowej

Kontroluję, czy podatnicy płacą podatki zgodnie z prawem.

Inspektor kontroli skarbowej

Kontroluję, czy podatnicy płacą podatki zgodnie z prawem.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Gdyby porównać państwo do samochodu, podatki byłyby dla niego benzyną. To z nich finansowana jest służba zdrowia, policja, publiczna edukacja i wiele innych elementów istotnych dla sprawnego działania państwa. Dzięki mojej pracy system poboru podatków działa sprawnie, a podatnicy rzadko próbują uniknąć płacenia należnych danin.

Czym się zajmuję?

Sprawdzam, czy ci, którzy są zobowiązani do płacenia podatków płacą je na czas i w należnej wysokości. Chodzi zarówno o duże i małe firmy, jak o różnego rodzaju instytucje i osoby prywatne. Oceniam, czy deklaracje i informacje podatkowe są składane w ustawowo określonym terminie, czy dokumenty są poprawnie wypełnione, a informacje w nich zawarte - zgodne z prawdą. Kontroluję też, czy podatnicy są rzeczywiście uprawnieni do różnego rodzaju ulg i zwolnień, czyli czy spełniają określone warunki, które pozwalają im zmniejszyć wysokość płaconych podatków.


W codziennej pracy oceniam wiarygodność zeznań podatkowych i na tej podstawie wybieram podmioty gospodarcze, u których przeprowadzam kontrolę dokumentów księgowych. Sprawdzam, czy podatnik potrafi przekonująco udokumentować, w jaki sposób uzyskał majątek i oceniam, czy ma dowody potwierdzające, że zrobił to w sposób legalny, np. czy dochód z prowadzonej firmy był na tyle duży, że mógł z tej kwoty sfinansować zakup nieruchomości, samochodu, maszyn. Oceniam też, czy kontrolowana osoba lub firma nie zaniża wysokości należnych podatków ani nie ukrywa dodatkowych źródeł dochodów.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać przepisy ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, o podatku dochodowym, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od towarów i usług. Muszę też znać przepisy BHP, przeciwpożarowe, ochrony środowiska i ergonomii pracy, których mam przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków.


W mojej pracy konieczna jest bardzo dobra znajomość matematyki, bo na co dzień muszę sprawdzać, czy wysokość podatków została prawidłowo obliczona, z uwzględnieniem należnych ulg i zwolnień, czy kontrolowany podał w dokumentach prawidłową wartość majątku podlegającego opodatkowaniu i czy odprowadził wszystkie należności we właściwym terminie, a jeśli się spóźnił, to jakie są należne odsetki za zwłokę.
Muszę znać się na ekonomii, żeby móc określać, jacy podatnicy należą do grup podwyższonego ryzyka, czyli inaczej mówiąc, którzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wielkość obrotów częściej unikają płacenia podatków, a w związku z tym powinni być częściej kontrolowani.
W mojej pracy przydaje się też umiejętność obsługi komputera, bo na co dzień posługuję się specjalistycznymi programami komputerowymi służącymi do ewidencji podatników, szukam w sieci informacji, które mogą wskazywać na nieuczciwe praktyki podatkowe, oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • skrupulatność,
  • odpowiedzialność,
  • uczciwość,
  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • umiejętność skupienia się na zadaniu,
  • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

Gdzie mogę pracować? 

Głównym miejscem zatrudnienia dla mnie są jednostki Administracji Skarbowej.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.