ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Inspektorka dozoru jądrowego

Chronię mieszkańców kraju przed narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Inspektorka dozoru jądrowego

Chronię mieszkańców kraju przed narażeniem na promieniowanie jonizujące.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

W mojej pracy dbam o zdrowie i życie osób pracujących ze źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące różnego typu. Dzięki mnie pośrednio bezpieczniej mogą się czuć wszyscy mieszkańcy naszego kraju, bo firmy i zakłady wykorzystujące substancje promieniotwórcze działają w sposób bezpieczny i zgodny z procedurami, a to chroni nas przed skutkami niekontrolowanych skażeń radioaktywnych.

Czym się zajmuję?

Jako pracownica Państwowej Agencji Atomistyki dbam o to, żeby izotopy promieniotwórcze używane w sektorze energetyki, czyli w elektrowniach jądrowych, medycynie, np. w radiologii, radioterapii, rentgenodiagnostyce, czy placówkach naukowych prowadzących badania nad promieniotwórczością, były wykorzystywane w sposób bezpieczny dla ludzi. Chodzi o bezpieczeństwo tych osób bezpośrednio pracujących z materiałami promieniotwórczymi, takich jak personel medyczny, personel eksploatacyjny elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego, pracownicy składowisk odpadów promieniotwórczych i zakładów unieszkodliwiania tych odpadów, operatorzy akceleratorów używanych do kontroli pojazdów, jak i tych, którzy mają z nimi ograniczoną styczność, np. pacjenci diagnozowani izotopami. 


Jak wygląda moja praca? Przeprowadzam kontrole w obiektach jądrowych, w tym w reaktorze MARIA i przechowalnikach wypalonego paliwa jądrowego, oraz w placówkach posiadających materiały jądrowe, np. pluton, uran, urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące, składujących odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe. Podczas kontroli sprawdzam, czy w danej instytucji przestrzega się przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Dokładnie czytam wewnętrzne dokumenty placówki, np. instrukcje dla osób obsługujących sprzęt wytwarzający promieniowanie jonizujące, przeprowadzam też pomiary techniczne i dozymetryczne oraz pobieram próbki do badań laboratoryjnych.
W pracy wykorzystuję specjalistyczny sprzęt, taki jak liczniki promieniowania Geigera-Müllera, proporcjonalny, scyntylacyjny, półprzewodnikowy, germanowy, i komory jonizacyjne, muszę więc umieć go używać. Jeśli podczas kontroli zauważę jakiekolwiek uchybienia lub nieprawidłowości, to wskazuję je w protokole z kontroli. 


Co powinnam umieć?

Muszę dobrze znać matematykę, choćby po to, żeby weryfikować, czy osoby mające kontakt z promieniowaniem jonizującym: pacjenci, personel medyczny, osoby pracujące w składowiskach odpadów promieniotwórczych, nie są narażone na zbyt duże dawki promieniowania albo czy nie pracują zbyt długo w warunkach narażenia, czy substancje promieniotwórcze są przechowywane w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, np. o właściwej osłonowości ścian, izolacji - np. z płyt ołowianych. 


Muszę bardzo dobrze znać się na fizyce jądrowej, a zwłaszcza na budowie i przemianach jąder atomowych, wiedzieć, jak są zbudowane urządzenia wykorzystujące promieniowanie jonizujące w medycynie, energetyce, diagnostyce pojazdów, archeologii. Muszę wiedzieć, w jaki sposób izotopy promieniotwórcze wpływają na materię żywą, w tym organizm człowieka, znać metody ochrony przed promieniowaniem jonizującym, wiedzieć, jakie procedury obowiązują, jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, np. awarii sprzętu medycznego, reaktora, wycieku wypalonego paliwa jądrowego.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • opanowanie,
  • cierpliwość,
  • skrupulatność,
  • zorganizowanie,
  • odporność na stres,
  • odporność emocjonalna,
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Państwowej Agencji Atomistyki.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.