ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka BHP

Sprawdzam, czy szefowie firm zapewniają swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy.

Specjalistka BHP

Sprawdzam, czy szefowie firm zapewniają swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mnie maleje liczba wypadków przy pracy, a pracownicy wykonują swoją pracę nie tylko lepiej i wydajniej, ale i bezpieczniej.

Czym się zajmuję?

Każda osoba pracująca narażona jest na wypadki, związane np. z pracą na wysokości, obsługą niebezpiecznych maszyn, poruszaniem się po niestabilnym podłożu, używaniem drażniących środków chemicznych,… Żeby tego uniknąć, szefowie firm starają się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, a pomagają im w tym osoby takie, jak ja, czyli specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy. Czym dokładnie się zajmuję? Systematycznie kontroluję warunki pracy, np. sprawdzam, czy jest odpowiednie oświetlenie i wentylacja w hali maszynowej, czy pracownicy są wyposażeni w odzież ochronną, czy praca w szczególnie uciążliwych warunkach nie trwa dłużej, niż pozwalają na to przepisy. 


Na bieżąco informuję pracodawcę o wszystkich zauważonych zagrożeniach i opisuję, jak można zapobiegać wypadkom i innym niekorzystnym zdarzeniom w miejscu pracy. Chodzi np. o przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn, dbałość o ich dobry stan techniczny, o porządek w miejscu pracy, odpowiednie rozmieszczenie komputerów, używanie środków przeciwpyłowej i przeciwhałasowej ochrony osobistej: maski, słuchawki. Oceniam także ryzyko zawodowe, czyli określam, jakie czynniki zagrażają w pracy osobie zatrudnionej na konkretnym stanowisku. 
Mogą to być czynniki fizyczne: hałas, wibracje, promieniowanie, pole elektromagnetyczne, pyły przemysłowe, poruszające się maszyny i ich ruchome części, ostre i wystające elementy, biologiczne: drobnoustroje, pasożyty, roślinne i zwierzęce alergeny i toksyny, i chemiczne: substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne. Regularnie przygotowuję raporty oceniające stan bezpieczeństwa pracy w firmie, w której jestem zatrudniona oraz proponuję konkretne rozwiązania, które mogą je poprawić. Razem z kierownictwem i społecznym inspektorem pracy opracowuję regulaminy i instrukcje BHP, których później muszą przestrzegać pracownicy i dbam o to, żeby wszyscy znali ich treść. 
Biorę też udział w ocenie planów nowych budynków oraz uczestniczę w odbiorze nowo wybudowanych albo wyremontowanych obiektów, żeby sprawdzić, czy w jakiś sposób, np. ze względu na konstrukcję, rozwiązania ciągów komunikacyjnych, wentylację, nie będą zagrażać bezpieczeństwu pracujących tam osób. Czasem mimo moich wysiłków w zakładzie pracy zdarzają się jednak wypadki. Wtedy uczestniczę w ustalaniu ich przyczyn, odpowiadam za wypełnianie rejestru wypadków i za prawidłowe przechowywanie wszystkich firmowych dokumentów z dziedziny BHP. Decyduję o wstrzymaniu pracy maszyn i innych urządzeń, jeśli zauważę, że stanowią zagrożenie dla pracowników, którzy je obsługują. 


Co powinnam umieć?

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę bardzo dobrze znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.


Muszę znać matematykę, żeby móc np. obliczać skumulowaną ekspozycję na jakiś czynnik i np. odsunąć kogoś od pracy, jeśli ją przekroczy, dostosowywać środki ochrony osobistej do natężenia narażenia: inne maski stosuje się przy niewielkim zapyleniu, a inne przy toksycznych gazach, inne sposoby asekuracji są obowiązkowe przy pracy na wysokości do 2 metrów, a inne powyżej.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • opanowanie,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność skoncentrowania na pracy,
  • cierpliwość,
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z różnych branż, np. spożywczej, budowlanej, motoryzacyjnej, metalurgicznej, chemicznej. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.