Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka normowania pracy

Badam wykorzystanie dnia roboczego i projektuję optymalną organizację pracy w firmie.

Specjalistka normowania pracy

Badam wykorzystanie dnia roboczego i projektuję optymalną organizację pracy w firmie.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę ponieważ mogę w niej rozwijać takie kompetencje, jak analityczne myślenie i wyciąganie wniosków, spostrzegawczość, logika, umiejętność całościowego spojrzenia na jakiś problem i znalezienia ekonomicznie uzasadnionego rozwiązania. Te umiejętności wykorzystuję często także w życiu prywatnym.

Czym się zajmuję?

Jestem odpowiedzialna za badanie i ustalanie norm pracy w firmie, w której pracuję. Po co to robię? Żeby pracownicy w pełni wykorzystywali godziny pracy, sprawnie produkowali ustaloną ilość wyrobów. Moim zadaniem jest jednak także dbanie o to, aby obowiązujące w zakładzie pracy normy nie były zbyt wyśrubowane.


Jak to osiągam? Wykrywając i usuwając z procesu produkcyjnego zbędne czynności, czyli takie, które zajmują czas pracowników, a nie są niezbędne do osiągnięcia efektu. Określając, ile czasu powinno im zająć wykonanie konkretnych działań mogę też ustalić, ilu pracowników potrzeba, aby produkować ustaloną liczbę wyrobów. Dobrze określone normy pracy pozwalają firmie sprawnie funkcjonować, racjonalnie wykorzystywać posiadane maszyny i pracowników.
W mojej pracy posługuję się różnymi metodami badawczymi, pozwalającymi określić, ile czasu zajmuje wykonanie poszczególnych czynności potrzebnych do wyprodukowania konkretnego produktu oraz ile trwa cały proces produkcji. Jedną z takich metod jest chronometraż, czyli obserwacja pracy w hali produkcyjnej i rejestrowanie przy pomocy sekundomierza tempa wykonywania poszczególnych operacji technologicznych. Innym sposobem jest fotografia czasu pracy, polegająca na obserwowaniu przebiegu pracy na danym stanowisku w ciągu dnia roboczego i rejestrowaniu następujących po sobie elementów, przy czym chodzi zarówno o czynności bezpośrednio związane z produkcją, jak i przerwy pomiędzy nimi: odpoczynek, wyjście do toalety, rozmowa służbowa z przełożonym, przygotowanie stanowiska pracy, przyniesienie materiałów z magazynu,… Jeszcze inaczej ustala wydajność metoda migawkowa, stosowana głównie w zakładach pracy z bardzo dużą liczbą stanowisk. Polega ona na wyrywkowej obserwacji miejsca pracy w losowych albo cyklicznie powtarzających się momentach. Odnotowuję, jakie czynności wykonuje pracownik na danym stanowisku oraz ile czasu mu to zabiera.
Po dokonaniu pomiarów czasu pracy analizuję, czy w firmie wypełnia się ustalone normy, czy też produkcja jest z jakiegoś powodu nieefektywna. Opracowuję plany usprawnień, pozwalające poprawić efektywność poszczególnych pracowników, albo całej zmiany. Może to być np. przesunięcie wszystkich potrzebnych narzędzi, w tym i służących do ewentualnego usuwania usterek, w pobliże stanowiska pracy, albo przygotowanie obok maszyny miejsca na wszystkie potrzebne materiały, żeby pracownik nie musiał kilka razy chodzić po nie do magazynu.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić sprawnie posługiwać się komputerem i takimi programami, jak Excel, żeby móc przedstawiać analizy czasu pracy i wyniki moich obserwacji w formie elektronicznej. Przydaje się też znajomość specjalistycznych programów i aplikacji do normowania czasu pracy.


Muszę potrafić odczytywać normy czasu pracy, wiedzieć, jak należy je konstruować i modyfikować, i potrafić stosować je podczas opracowywania planów optymalizacji procesów produkcyjnych i przy wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów. Muszę też znać przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać w pracy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • sumienność,
  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość,
  • odpowiedzialność,
  • analityczne myślenie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie we wszelkiego typu przedsiębiorstwach produkcyjnych albo w instytucjach kontrolnych takich, jak Państwowa Inspekcja Pracy.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.