Zdjęcie zawodu
W. męska

Wizytatorka

Odwiedzam szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne, sprawdzam, czy są odpowiednio wyposażone i działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wizytatorka

Odwiedzam szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne, sprawdzam, czy są odpowiednio wyposażone i działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Szkoła, przedszkole i inne placówki edukacyjne to miejsca, w których dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale też uczą się życia w społeczeństwie, odkrywają swoje pasje. Od dobrego działania tych instytucji zależy przyszłość naszego kraju. Dzięki mojej pracy szkoły, przedszkola dobrze wypełniają swoją misję edukowania i wychowywania młodego pokolenia.

Czym się zajmuję?

Moim zadaniem jest zbieranie informacji o działalności dydaktycznej i wychowawczej szkół, przedszkoli lub innych placówek oświatowych, analizowanie tych danych oraz pomaganie tym placówkom w wypełnianiu ich zadań. W tym celu odwiedzam szkoły, przedszkola znajdujące się pod moją opieką, zapoznaję się z wszystkimi dokumentami, jakie muszą wypełniać nauczyciele i dyrekcja, rozmawiam z gronem pedagogicznym, uczestniczę także w lekcjach prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 


Oprócz tego badam poziom nauczania, sprawdzając wyniki egzaminów, klasyfikacji, sprawdzianów. Oceniam też, jak szkoła, przedszkole lub inna placówka realizuje programy nauczania, np. czy nauczyciele omawiają wszystkie tematy z podręcznika. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają mi na ocenienie pracy placówki oświatowej, zauważenie ewentualnych problemów i docenienie wyróżniających się nauczycieli. Dzięki temu mogę opracować konkretne zalecenia dla dyrektorów szkół, przedszkoli będące odpowiedzią na ich problemy. 
Wizytatorka nie tylko ocenia i analizuje dane, służy także pomocą nauczycielom i dyrektorom, którzy chcą poprawić wyniki nauczania, zintegrować środowisko szkolne, inspiruje ich także do rozwoju zawodowego, kreatywności i innowacyjności w pracy z uczniami. Przepisy oświatowe są co jakiś czas zmieniane, dlatego do moich obowiązków należy również informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli o tych zmianach oraz o aktualnych problemach i wyzwaniach, z jakimi musi się zmagać szkolnictwo w naszym kraju. 
Dobra placówka oświatowa jest zarządzana przez kompetentnego dyrektora, dlatego oceniam jak wywiązują się ze swoich obowiązków dyrektorzy placówek, będących pod moją opieką. Ważna jest także współpraca między nauczycielami, szkołami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami chcącymi pomagać uczniom w nauce, rozwijaniu zainteresowań. Inicjowanie i koordynowanie takiej współpracy to również część mojej pracy. Czasem zdarza się, że do kuratorium zgłaszają się rodzice, którzy zauważą jakieś nieprawidłowości w szkole do której uczęszczają ich dzieci, a wtedy ja zajmuję się rozpatrywaniem ich skarg. 
Żeby móc zostać wizytatorką, muszę skończyć studia z przygotowaniem pedagogicznym, przejść ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela do uzyskania co najmniej tytułu nauczyciela mianowanego i ukończyć studia podyplomowe albo kwalifikacyjny kurs zawodowy z zarządzania oświatą. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać się na prawie oświatowym, wiedzieć, jak powinna wyglądać praca dyrektora i nauczycieli, żeby szkoła, przedszkole lub inna placówka dobrze wypełniała swoje zadania wychowywania i nauczania uczniów. 


Muszę też znać się na psychologii i pedagogice, żeby wiedzieć, w jaki sposób nauczyciele powinni prowadzić lekcje, żeby zainteresowali uczniów nauką konkretnego przedmiotu i w ciekawy sposób przekazywali im wiedzę oraz wiedzieć, w jaki sposób szkoła powinna dbać o zdrowie psychiczne i rozwój uczniów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • obiektywność,
  • sumienność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność rozmawiania z ludźmi i przekonywania ich do wcielania w życie moich zaleceń.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kuratoriach oświaty.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.