Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka budownictwa

Prowadzę dokumentację budowy, uczestniczę w pracach przy wznoszeniu różnych budowli, przygotowuję kosztorysy.

Specjalistka budownictwa

Prowadzę dokumentację budowy, uczestniczę w pracach przy wznoszeniu różnych budowli, przygotowuję kosztorysy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo moje dzieła są tak trwałe i solidne, że mogę chwalić się nimi przez dziesięciolecia. Czuję wielką satysfakcję z każdej ukończonej budowy.

Czym się zajmuję?

Moja praca to znacznie więcej, niż tylko nadzorowanie pracy innych. Obowiązki wymagają ode mnie dokładnego przygotowania się do każdego przedsięwzięcia. Zaczynam od zapoznania się z dokumentacją i wykonania szkiców budowlanych. Podczas pracy posługuję się różnymi dokumentami: specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, normami, katalogami, muszę więc potrafić właściwie odczytywać zawarte w nich informacje.


Pierwszym etapem realizowania projektu jest zazwyczaj wizualizacja i zaplanowanie działań. Nie mniej istotnym elementem mojej pracy jest zorganizowanie odpowiedniego sprzętu i materiałów oraz sporządzenie kosztorysu. Organizuję i sprawdzam przebieg prac na placu budowy, począwszy od zagospodarowania terenu, wykonanie wykopów i innych robót ziemnych, wybudowanie budynku aż do robót wykończeniowych. Dbam o to, żeby osoby pracujące na placu budowy wykonywały swoją pracę zgodnie z przepisami BHP, ergonomii, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Sprawdzam, czy wszystkie elementy budynku są budowane z solidnie i przy użyciu właściwych materiałów, a żeby móc to robić sama muszę bardzo dobrze znać się na sztuce budowlanej.
Wiem, jak należy przygotowywać siatki i szkielety zbrojenia, jakich materiałów i w jakich proporcjach należy użyć do przygotowanie mieszanek betonowych, jak prawidłowo układać i zagęszczać beton w formach lub w szalunkach oraz jak należy o niego dbać, aby nie popękał podczas tężenia. Potrafię przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie, nakładać i naprawiać tynki, murować konstrukcje z cegieł, pustaków, bloczków betonowych. Potrafię też remontować budynki i wykonywać rozbiórkę murowanych obiektów.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić przygotowywać kosztorysy budowy, znać się na rysunku technicznym, potrafić budować budowle różnego rodzaju i nadzorować pracę podległych mi pracowników. 


Muszę potrafić montować konstrukcje stalowe, drewniane i żelbetowe, posługiwać się dokumentacją projektową, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu różnych konstrukcji. 
Muszę znać prawo budowlane, przepisy BHP, przeciwpożarowe i te dotyczące ochrony środowiska oraz liczne procedury, których muszę przestrzegać podczas pracy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • odpowiedzialność,
 • wytrwałość,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • opanowanie.

Predyspozycje zdrowotne 

 • dobra kondycja fizyczna, aby móc długo pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych nosząc ciężkie przedmioty,
 • dobry wzrok,
 • widzenie stereoskopowe,
 • sprawne dłonie i palce,
 • dobry słuch,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 

 • wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami słuchowymi,
 • problemy ze sprawnością manualną,
 • zaburzenia równowagi i świadomości.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, w biurach projektowych, w wydziałach geodezji i kartografii lub ochrony środowiska w jednostkach administracji samorządowej, w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.