Zdjęcie zawodu
W. męska

Asystentka rodziny

Pomagam rodzinom z problemami, zagrożonym wykluczeniem społecznym i takim, które nie umieją odpowiednio zaopiekować się swoimi dziećmi.

Asystentka rodziny

Pomagam rodzinom z problemami, zagrożonym wykluczeniem społecznym i takim, które nie umieją odpowiednio zaopiekować się swoimi dziećmi.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, choć bywa trudna i niewdzięczna. Najbardziej cieszę się, kiedy widzę, że moja pomoc zmienia życie rodziny, poprawia jej funkcjonowanie i sprawia, że należące do niej dzieci czują się bezpiecznie.

Czym się zajmuję?

Pomagam rodzinom zagrożonymi wykluczeniem społecznym, czyli takim, których członkowie nie mają dostępu do podstawowych usług i infrastruktury, takich jak bieżąca woda, toaleta, ogrzewanie, elektryczność. Często pomagam w sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro dzieci. Nie mają zapewnionej opieki, regularnych posiłków, nie chodzą do szkoły,… Pracuję też z rodzinami, których dzieci z różnych powodów zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Pomagam im poprawić swoją sytuację życiową na tyle, by mogły odzyskać potomstwo. 


Wszystkie moje działania opierają się na współpracy, dlatego najpierw staram się zyskać zaufanie moich podopiecznych. W trakcie rozmów z nimi ustalam główne przyczyny ich problemów. Mogą to być długi, przewlekłe choroby, uzależnienie od alkoholu lub innych substancji, albo po prostu niezaradność życiowa. Razem opracowujemy plan naprawy sytuacji. Ustalamy konkretne cele, np. ukończenie kursu doszkalającego, udział w zajęciach pomagających rodzicom nauczyć się właściwej opieki nad dziećmi. Określamy, w jakim terminie te cele mają być zrealizowane. Wspieram dorosłych członków rodziny w znalezieniu pracy, pomagam im podnieść lub uzyskać nowe kwalifikacje poprawiające ich pozycję na rynku pracy. 
Pracuję z rodzinami, które zgodziły się na otrzymywanie takiego wsparcia, spotykam się z nimi w ich mieszkaniach lub w miejscach, które sami wybrali. Oczywiście, nie zawsze wszystko udaje się osiągnąć, czasem pojawiają się dodatkowe przeszkody, dlatego pierwotny plan często wymaga aktualizacji. W sytuacjach, gdy nie potrafię sama pomóc, podpowiadam, gdzie mogą znaleźć wsparcie. Mogę umówić podopiecznych na konsultacje z psychologiem, prawnikiem lub dietetykiem. Instruuję, gdzie uzyskać dotację na zakup potrzebnego sprzętu medycznego, remont domu lub mieszkania. Informuję ich o tym, z jakich programów pomocowych, np. zapewniających dzieciom pomoc w nauce, mogą skorzystać. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na metodach pracy socjalnej, potrafić przeprowadzać wywiad środowiskowy, by zdobyć jak najwięcej informacji o sytuacji rodziny, której mam pomagać. Muszę wiedzieć, jakie są dla tych osób możliwości pomocy oferowane przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe oraz potrafić oceniać, co będzie najlepszym wsparciem dla moich podopiecznych. Muszę potrafić opracowywać plan pracy z konkretną rodziną i monitorować postępy. 


Muszę wiedzieć, jak pracować z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji, mającymi rozmaite problemy, jak motywować dorosłych do zmiany swojego życia i poprawy przyszłości swoich dzieci. Muszę wiedzieć, jak pozyskiwać zaufanie i udzielać emocjonalnego wsparcia. Muszę wiedzieć, jakie zachowania mogą być przejawem chorób psychicznych lub uzależnień oraz wiedzieć, gdzie rodziny mogą szukać wsparcia psychologicznego. 
Muszę znać się na krajowym systemie opieki społecznej, wiedzieć, gdzie można uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i medyczną, doradzać moim podopiecznym w wypełnianiu różnych dokumentów. 
Muszę potrafić oceniać, jakiego wsparcia potrzebuje dana rodzina będąca pod moją opieką i umieć takiego wsparcia udzielać, budując jednocześnie pewność siebie i poczucie sprawczości u moich podopiecznych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • empatia,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • dyskrecja,
  • odporność emocjonalna,
  • odporność na stres,
  • asertywność,
  • gotowość do pracy w różnych, także nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach zajmujących się pracą z rodzinami. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.