Zdjęcie zawodu
W. męska

Fizyczka reaktorowa

Projektuję, buduję i dbam o sprawne działanie reaktorów jądrowych wytwarzających energię.

Fizyczka reaktorowa

Projektuję, buduję i dbam o sprawne działanie reaktorów jądrowych wytwarzających energię.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi wykorzystywać w praktyce moje zainteresowania techniczne i wiedzę dotyczącą reakcji jądrowych. Projektując i budując reaktory jądrowe przyczyniam się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Czym się zajmuję?

Ogólnie rzecz biorąc zajmuję się badaniami i zastosowaniami inżynieryjnymi reakcji łańcuchowej, czyli rozszczepiania jąder atomowych do indukowania kontrolowanej szybkości rozszczepienia w reaktorze jądrowym do produkcji energii. Zakres moich obowiązków trochę zależy od tego, czy pracuję w jednostce naukowej, komercyjnej elektrowni jądrowej czy też w reaktorze badawczym. 


Powinnam świetnie wiedzieć nie tylko, co dzieje się we wnętrzu, czyli w rdzeniu reaktora, ale też w jego otoczeniu. Moim zadaniem jest poprawa metod wytwarzania i wykorzystywania energii jądrowej. Przeprowadzam zatem testy, oceniam nowe odkrycia pod kątem ich przydatności przemysłowej, sama wymyślam nowe, bezpieczniejsze, czystsze i bardziej efektywne sposoby produkcji energii z atomu. Modeluję też w komputerze, jak powinien pracować rdzeń reaktora i jak najefektywniej wykorzystywać paliwo jądrowe. Pracując w jednostkach badawczych lub na uniwersytetach mogę zajmować się badaniami teoretycznymi, dotyczącymi pozyskiwania energii z atomu. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać fizykę, w tym reakcje rozszczepiania jąder atomowych różnych pierwiastków, podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej oraz rozumieć, w jaki sposób rozmaite rodzaje promieniowania jonizującego reagują z materią, czyli potrafić odpowiadać na wszelkie pytania z tej dziedziny. Począwszy od możliwych uszkodzeń rdzenia reaktora w wyniku wytwarzanego promieniowania aż po informacje, czy można bezpiecznie jeść truskawki napromieniowane promieniami gamma. Powinnam też znać się na oddziaływaniach szybkich neutronów z materiałami spowalniającymi, zarówno ciekłymi jak i stałymi. 


Muszę znać konstrukcję różnych rodzajów reaktorów oraz ich charakterystyki, czyli to, czy wzrost temperatury rdzenia zwiększa czy zmniejsza moc i wiedzieć, jak działają rozmaite systemy sterowania, zasilania, wentylacji, bezpieczeństwa i kontroli technologicznej. Muszę znać standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora, układy kontroli dozymetrycznej i procedury bezpieczeństwa na wypadek awarii. 
Niezbędna jest zaawansowana znajomość matematyki, w tym równań nieliniowych, mechaniki statystycznej i procesów stochastycznych. 
Konieczna jest biegła znajomość komputera, w tym programów obliczeniowych oraz umiejętność tworzenia algorytmów do rozwiązywania skomplikowanych równań. 
Muszę umieć aplikować o granty naukowe, tworzyć propozycje projektów badawczych oraz identyfikować możliwe źródła finansowania moich prac. 
Muszę znać ustawę Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych, zasady i metody ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych oraz źródła zagrożenia radiacyjnego podczas używania materiałów jądrowych, w tym wypalonego paliwa jądrowego. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • innowacyjność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność niestandardowego myślenia i kojarzenia faktów,
  • odporność na stres,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach jądrowych lub w jednostkach eksploatujących badawcze reaktory jądrowe, agencjach rządowych, dużych laboratoriach badawczych oraz na uniwersytetach. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.