Zdjęcie zawodu
W. męska

Chemiczka reaktorowa

Badam izotopy promieniotwórcze i projektuję ciągi reakcji jądrowych niezbędnych do sprawnego działania reaktorów jądrowych wytwarzających energię.

Chemiczka reaktorowa

Badam izotopy promieniotwórcze i projektuję ciągi reakcji jądrowych niezbędnych do sprawnego działania reaktorów jądrowych wytwarzających energię.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi wykorzystywać w praktyce moje zainteresowania techniczne i wiedzę dotyczącą pierwiastków promieniotwórczych i reakcji jądrowych. Codziennie uczę się czegoś nowego. Moje działania przyczyniają się do produkcji bezemisyjnej energii, a także do zwiększenia bezpieczeństwa pracy reaktorów jądrowych.

Czym się zajmuję?

Znajduję rozwiązania, dzięki którym wytwarzanie energii z atomu jest efektywniejsze i bezpieczniejsze, zarówno dla ludzi jak i środowiska. Badam izotopy promieniotwórcze pierwiastków, ich budowę i trwałość oraz wpływ na przebieg reakcji chemicznych, przemiany naturalne izotopów na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej, promieniowanie jonizujące i reakcje zachodzące w reaktorach atomowych, metody syntezy nowych pierwiastków. Rozwijam technologie zapewniające produkcję energii w oparciu o reakcje jądrowe, w tym nowe modele reaktorów. Dbam też o to, by efektywnie wykorzystywać paliwo w istniejących reaktorach jądrowych. Mogę też prowadzić badania nad reakcjami jądrowymi w warunkach laboratoryjnych, np. dla uczelni, instytucji rządowych, prywatnych firm a nawet organizacji pozarządowych. 


Często wykorzystuję w pracy modele matematyczne i symulacje komputerowe imitujące budowę jąder atomowych, by zrozumieć zachowanie pierwiastków w rozmaitych warunkach: pod różnym ciśnieniem, w ekstremalnych temperaturach albo pod działaniem innych pierwiastków i związków chemicznych. 
Mogę też badać efekty promieniowania jonizującego na organizmy żywe, w tym ludzi, opracowywać procedury bezpieczeństwa i protokoły postępowania w razie awarii, by zapewniać bezpieczne działanie elektrowni atomowych. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać chemię, w tym naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze, ich występowanie, metody wydobycia i wzbogacania. Muszę znać reakcje rozszczepiania jąder atomowych różnych pierwiastków, podstawy chemii jądrowej i reaktorowej oraz rozumieć, w jaki sposób rozmaite rodzaje promieniowania jonizującego reagują z materią, czyli potrafić odpowiadać na wszelkie pytania z tej dziedziny. Począwszy od możliwych uszkodzeń rdzenia reaktora w wyniku wytwarzanego promieniowania aż po informacje, czy można bezpiecznie jeść truskawki napromieniowane promieniami gamma. 


Muszę znać konstrukcję różnych rodzajów reaktorów oraz ich charakterystyki i wiedzieć, jak działają rozmaite systemy sterowania, zasilania, wentylacji, bezpieczeństwa i kontroli technologicznej. Muszę znać standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora, układy kontroli dozymetrycznej i procedury bezpieczeństwa na wypadek awarii. 
W mojej pracy niezbędna jest zaawansowana znajomość matematyki, w tym równań nieliniowych, mechaniki statystycznej i procesów stochastycznych. 
W tym zawodzie konieczna jest biegła znajomość komputera, w tym programów obliczeniowych, jak HSC/FACTSAGE oraz umiejętność tworzenia algorytmów do rozwiązywania skomplikowanych równań. 
Muszę umieć aplikować o granty naukowe, tworzyć propozycje projektów badawczych oraz identyfikować możliwe źródła finansowania moich prac. 
Muszę znać ustawę Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych, zasady i metody ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych oraz źródła zagrożenia radiacyjnego podczas używania materiałów jądrowych, w tym wypalonego paliwa jądrowego. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • innowacyjność,
  • odpowiedzialność,
  • skupienie na zadaniu,
  • dbałość o szczegóły,
  • zdyscyplinowanie,
  • umiejętność niestandardowego myślenia i kojarzenia faktów,
  • zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów,
  • odporność na stres,
  • umiejętność komunikacji i współpracy,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach jądrowych lub w jednostkach eksploatujących badawcze reaktory jądrowe, w Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwie Gospodarki, Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, dużych laboratoriach badawczych oraz na uniwersytetach. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.