Zdjęcie zawodu
W. męska

Ornitolożka

Badam różne gatunki ptaków i środowisko ich życia.

Ornitolożka

Badam różne gatunki ptaków i środowisko ich życia.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo podczas działań w terenie mam możliwość nieskrępowanego kontaktu z naturą. Mogę też uczestniczyć w ciekawych projektach badawczych, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Choć zajmuję się ptakami, to moja praca ma wpływ także na ludzi, bo pokazując im piękno i różnorodność ptasiego świata uczę ich, jak go chronić.

Czym się zajmuję?

Przedmiotem moich badań jest życie, fizjologia i zwyczaje ptaków, zazwyczaj w ich naturalnym środowisku. Niestety, my ludzie coraz bardziej to środowisko zmieniamy i zanieczyszczamy, co utrudnia ptakom życie, dlatego potrzebna jest praca specjalistów takich, jak ja. 


Dokładny zakres mojej pracy zależy od tego, gdzie jestem zatrudniona i w jakiej dziedzinie badań nad ptakami się specjalizuję. Mogę zajmować się taksonomią, czyli klasyfikowaniem ptaków, przypisywaniem ich do odpowiednich rodzin, grup i podgrup, badaniem ich cykli życiowych, szczegółowo opisywać ich budowę anatomiczną, sezonowe migracje, zasięg występowania konkretnych gatunków lub liczbę gatunków żyjących na określonym obszarze. Mogę też być wąską specjalistką posiadającą ogromną wiedzę tylko o wybranej rodzinie ptaków albo o konkretnym ekosystemie, w którym występują. 
Swoją pracę wykonuję częściowo w terenie, obserwując pojawiające się ptaki, licząc osobniki należące do konkretnych gatunków, np. podczas sezonowych migracji, obrączkując je, pobierając rozmaite próbki, w tym krew, skorupki jaj, odchody, pióra, kontrolując gniazda, badając wiek, masę, czy rozpiętość skrzydeł schwytanych osobników. Mogę też zajmować się badaniem zgromadzonych próbek przy pomocy nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, aby ustalić np. zasięg występowania i szybkość rozprzestrzeniania się ptasich chorób zakaźnych, wymuszoną zmianami środowiska zmianę diety poszczególnych gatunków ptaków, albo stan zdrowia konkretnych osobników. 
Jako ornitolożka mogę opracowywać mapy pokazujące miejsca gniazdowania, żerowania i zimowania gatunków, porządkować bazy danych o gatunkach rodzimych i migrujących, przygotowywać raporty z moich badań i ekspertyzy potrzebne np. przy ustalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przy wyborze lokalizacji nowej inwestycji budowlanej tak, aby nie zniszczyć ptasich siedlisk. Mogę też opracowywać modele pokazujące, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na stan środowiska naturalnego oraz zajmować się ochroną zagrożonych gatunków, np. poprzez lobbowanie na rzecz uchwalania praw chroniących ich naturalne siedliska. 


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić sprawnie posługiwać się sprzętem takim, jak aparaty fotograficzne, radary, lornetki, sieci i innego typu pułapki, szczypce do obrączkowania, sprzęt telemetryczny i radiowy, lokalizatory GPS, nadajniki satelitarne, urządzenia rejestrujące obecność i zachowanie ptaków, fotopułapki, rejestratory dźwięków. 


Muszę znać się na systematyce ptaków, potrafić rozpoznawać konkretne gatunki na podstawie budowy i upierzenia konkretnego osobnika, wyglądu gniazda, ilości i wyglądu jaj, rozróżniać młodociane i dorosłe osobniki obu płci, wiedzieć, czym się żywią, gdzie występują i gdzie najchętniej budują gniazda, jak przebiegają trasy corocznych wędrówek gatunków migrujących. 
Muszę znać się na budowie anatomicznej i fizjologii ptaków, wiedzieć, jakie zagrażają im choroby pasożytnicze i zakaźne, jakich warunków potrzebują do życia konkretne gatunki, umieć rozróżniać osobniki chore, analizować w laboratorium próbki zebrane w terenie. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • dociekliwość,
  • empatia,
  • umiejętność logicznego rozumowania i wyciągania wniosków,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • ciekawość poznawcza,
  • kreatywność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie na uczelniach wyższych, w instytucjach naukowo-badawczych, organizacjach zajmujących się ochroną środowiska, parkach narodowych, ogrodach zoologicznych, rezerwatach przyrody, instytucjach publicznych zajmujących się oceną i ochroną środowiska. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.