ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Operatorka reaktora jądrowego

Dbam o bezpieczną eksploatację reaktora jądrowego.

Operatorka reaktora jądrowego

Dbam o bezpieczną eksploatację reaktora jądrowego.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień mam kontakt z najnowocześniejszymi technologiami produkcji energii. Do tego w pewien sposób przyczyniam się do ochrony środowiska naturalnego naszej planety, bo dzięki elektrowniom jądrowym można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Czym się zajmuję?

Jako operatorka reaktora jądrowego odpowiadam za bezpieczne i sprawne działanie reaktora w elektrowni jądrowej. Moja praca przy bieżącej obsłudze reaktora polega na obserwacji wskazań wszystkich czujników i systemów. Dzięki temu wiem, czy reaktor pracuje prawidłowo i mogę zauważyć ewentualne nieprawidłowości, żeby odpowiednio zareagować, zanim pojawi się poważne niebezpieczeństwo. 


Monitoruję proces produkcji energii jądrowej i odpowiednio dostosowuję systemy chłodzenia oraz kontroluję tzw. współczynnik powielania w reaktorze, wprowadzając do jego rdzenia pręty kontrolne, które utrzymują moc reaktora na ustalonym poziomie. W przypadku konieczności szybkiego wyłączenia reaktora, ich usunięcie powoduje natychmiastowe przerwanie reakcji rozszczepiania jąder atomowych. 
Nadzoruję i obsługuję także mechaniczne układy reaktora, takie jak układ wentylacji, chłodzenia i ścieków aktywnych. Zarządzam procesem uruchamiania i wyłączania reaktora jądrowego, kiedy trzeba przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjne lub uzupełnić paliwo. Wykorzystuję do tego specjalne programy komputerowe. Podczas pracy muszę pamiętać, żeby przestrzegać wszystkich obowiązujących procedur i protokołów postępowania. Tylko dzięki temu reaktor działa bezpiecznie. 


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze znać fizykę, w tym reakcje rozszczepiania jąder atomowych różnych pierwiastków, podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej, charakterystyki fizyczne i cieplne reaktora, wiedzieć, jak przebiega wymiana ciepła w reaktorze, znać limity i warunki eksploatacyjne w reaktorze badawczym i wiedzieć, jakie awarie mogą się w takich jednostkach zdarzyć. Muszę wiedzieć, jak promieniowanie jonizujące oddziałuje z materią, znać sposoby detekcji takiego promieniowania, system barier powstrzymujących rozprzestrzenianie się produktów rozszczepienia i zasady ochrony radiologicznej. 


Muszę wiedzieć, jak zbudowane są różne typy reaktorów, wiedzieć, jak działa pierwotny i wtórny obieg chłodzenia, systemy sterowania, zasilania elektrycznego, wentylacji, bezpieczeństwa i kontroli technologicznej. Muszę znać standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora, układy kontroli dozymetrycznej, metody sterowania reaktorem w oparciu o jego charakterystykę, czyli to, czy wzrost temperatury rdzenia zwiększa czy zmniejsza jego moc. Muszę też potrafić kalibrować pręty regulacyjne i kontrolować stan elementów paliwowych w reaktorze. 
Muszę znać ustawę Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych, zasady i metody ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych oraz źródła zagrożenia radiacyjnego podczas używania materiałów jądrowych, w tym wypalonego paliwa jądrowego. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • umiejętność niestandardowego myślenia i kojarzenia faktów,
  • odporność na stres,
  • spostrzegawczość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w elektrowniach jądrowych lub w jednostkach eksploatujących badawcze reaktory jądrowe. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.