Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Analityk dozoru jądrowego

Sprawdzam dokumentację techniczną dotyczącą bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej.

Analityk dozoru jądrowego

Sprawdzam dokumentację techniczną dotyczącą bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dzięki niej rośnie bezpieczeństwo użytkowania obiektów i urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące, a także bezpieczeństwo gospodarowania pierwiastkami promieniotwórczymi, ich magazynowania i utylizacji w naszym kraju.

Czym się zajmuję?

Jako analityk dozoru jądrowego sprawdzam dokumenty techniczne, jakie składają w Państwowej Agencji Atomistyki podmioty chcące prowadzić działalność wykorzystującą urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące. Oceniam, czy dokumentacja zawiera informacje dotyczące zapewniania pracownikom i pacjentom bezpieczeństwa podczas kontaktu z takimi urządzeniami i sprzętem, służącymi między innymi do wykonywania badań obrazowych, jak rentgen, albo do procedur medycznych, jak nóż gamma. Oceniam też, czy zawarte w dokumentach dane opisujące parametry działania urządzeń i procedury postępowania podczas ich awarii, zgadzają się z obowiązującymi przepisami. Mogę opracowywać wyliczenia dotyczące ryzyka wystąpienia awarii w zależności od parametrów eksploatacji reaktora, a także uczestniczyć w klasyfikacji budowli, systemów i części wykorzystywanych w danym obiekcie jądrowym. 


Większość moich zadań polega na pracy z komputerem i analizie danych. Przeprowadzam analizy bezpieczeństwa, wykorzystując do tego specjalne kody obliczeniowe. Chodzi o kody RELAP5, TRACE, Saphire, modelujące pracę w reaktorach ciśnieniowych i wrzących. Są one wykorzystywane do przeprowadzania symulacji takich awarii, jak rozerwanie rurociągu, wybicie turbiny czy utrata przepływu chłodziwa. 
Z kolei wykorzystując kody Serpent, SCALE, MCNP czy MELCOR mogę oceniać zachowanie rdzenia reaktora, albo modelować rozprzestrzenianie się substancji promieniotwórczych podczas poważnych awarii w elektrowni jądrowej. Do symulacji rozpraszania się substancji promieniotwórczych w atmosferze podczas awarii konkretnego urządzenia oraz podczas jego normalnej eksploatacji, używam modelu RODOS. Może on być wykorzystywany także do oceny skuteczności działań mających zapobiegać skutkom przedostania się do atmosfery zbyt dużej ilości substancji promieniotwórczych. 
Zabierając się do obliczeń muszę nie tylko dokonać wyboru konkretnego narzędzia obliczeniowego, ale też zweryfikować, czyli po prostu sprawdzić eksperymentalnie, warunki, jakie przyjąłem w moich analizach. Kolejnym etapem jest interpretacja otrzymanych wyników. Dopiero z nią mogę, powiedzmy, określić poziom bezpieczeństwa projektowanej elektrowni jądrowej albo mocne i słabe strony jej systemów bezpieczeństwa, a także zaproponować rozwiązania mogące to bezpieczeństwo podnieść. 


Co powinienem umieć? 

Muszę biegle znać konkretne kody obliczeniowe, jak RELAP5, TRACE, Saphire, Serpent, SCALE, MCNP, MELCOR, RODOS, wykorzystywać je do przeprowadzania analiz bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej. 


Muszę bardzo dobrze znać się na fizyce jądrowej, systemach chłodzenia oraz zasadach funkcjonowania obiektów jądrowych. Muszę wiedzieć, jak są zbudowane i w jaki sposób działają urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące, wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. 
Muszę znać się na izotopach promieniotwórczych i wiedzieć, w jaki sposób oddziałują na ludzi, zwierzęta i rośliny. Muszę znać metody ochrony przed ekspozycją na promieniowanie jonizujące. 
Muszę znać przepisy prawa określające sposoby zapewniania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej osobom mającym kontakt z promieniowaniem jonizującym oraz pozostałym mieszkańcom kraju, w tym Ustawę Prawo atomowe, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Konwencję bezpieczeństwa jądrowego. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • spostrzegawczość,
  • samodzielność,
  • dociekliwość,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Państwowej Agencji Atomistyki, a zagranicą w badawczych i komercyjnych obiektach wykorzystujących energię jądrową. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.