Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Geograf

Badam środowisko geograficzne naszej planety.

Geograf

Badam środowisko geograficzne naszej planety.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo badając środowisko geograficzne naszej planety mogę dokonać ważnych odkryć. Dzięki nim moje nazwisko może stać się sławne.

Czym się zajmuję?

Prowadzę badania zasad rządzących środowiskiem geograficznym Ziemi, to klimat, skały, gleby, rośliny i zwierzęta, ukształtowanie powierzchni oraz elementy wprowadzone przez człowieka, np. miasta, wsie drogi, pola uprawne, nowe gatunki roślin, żeby je poznać, zrozumieć i móc tłumaczyć innym. Oceniam stan środowiska geograficznego, zmiany które w nim zachodzą i prognozuję ich możliwe skutki. Interesuję się także wpływem człowieka na konkretne regiony naszej planety, oceniając skutki budowy miast i osiedli, rozwoju przemysłu. Moje badania prowadzę zarówno \"za biurkiem\" - analizując dane z baz Geograficznych Systemów Informacyjnych GIS - jak i w terenie. 


Interesują mnie takie elementy środowiska przyrodniczego, jak ukształtowanie terenu, czyli rzeźba powierzchni oraz jej przemiany, w tym także te powodowane działalnością człowieka, rodzaje gleb, a także możliwości ich wykorzystania w rolnictwie, roślinność, klimat, czyli warunki pogodowe i ich zmiany, zasoby wodne, czyli wody powierzchniowe i podziemne, ich wpływ na wygląd linii brzegowej, erozję gleby. Interesuje mnie, w jaki sposób różne składniki geosystemów przyrodniczych są ze sobą powiązane i jak zmiana jednego z nich wpływa na pozostałe, np. zmiany klimatyczne mają wpływ na wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt lub przemieszczanie się ludzi w poszukiwaniu lepszych miejsc do życia. Badam także migracje ludzi i ich przyczyny, takie jak zróżnicowanie warunków do życia na konkretnych obszarach, zmiany zachodzące na mapie politycznej świata, np. podziały lub łączenie państw, powstawanie nowych miast, przesuwanie granic, oraz wpływ działalności człowieka na środowisko. Opracowuję też oceny i ekspertyzy stanu przyrody na konkretnym obszarze. 


Co powinienem umieć? 

W mojej pracy konieczna jest doskonała znajomość geografii i biologii, muszę przecież wiedzieć, jakie gatunki roślin i zwierząt występują na Ziemi, gdzie żyją, znać czynniki wpływające na ich rozmieszczenie - takie, jak odpowiedni klimat, obfitość pożywienia, naturalni wrogowie, działalność człowieka - np. prowadzenie hodowli określonych gatunków “obcych”. Ta wiedza pozwala mi rozróżniać ziemskie ekosystemy oraz wiedzieć, jak dbać o naszą planetę. 


Z kolei wiedza z fizyki umożliwia obserwowanie i zrozumienie zjawisk fizycznych wpływających na obraz Ziemi, takich, jak grawitacja, elektryczność, magnetyzm, termodynamika, mechanika płynów, oraz badanie ich wpływu na środowisko geograficzne naszej planety, np. na pogodę, występowanie gwałtownych burz z piorunami, czy obieg wody w przyrodzie. 
Trzeba też znać się na chemii, włączając w to skład chemiczny atmosfery oraz różnych skał, gleb i minerałów występujących na naszej planecie, znajomość substancji zanieczyszczających powietrze, np. powodujących smog i tzw. kwaśne deszcze, oraz wiedzę o tym, jak na zmiany klimatu wpływa wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. 
W mojej pracy muszę też umieć wykorzystywać najnowocześniejsze technologie IT, czyli znać się na programach komputerowych tworzących Geograficzne Systemy Informacyjne, np. ArcGIS, MapInfo, Surfer, umieć korzystać z baz danych zawierających informacje o środowisku geograficznym, wykorzystywać w pracy mobilne systemy geoinformatyczne, takiej jak: GPS, GPRS i inne. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • sumienność,
  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w różnych firmach i instytucjach, np. w administracji państwowej: urzędy miasta, starostwa, które zajmują się badaniem i ochroną środowiska geograficznego Ziemi, rozwojem turystyki, np. biura podróży, izby turystyczne, a także w parkach narodowych i krajobrazowych czy Agencjach Rozwoju Regionalnego. Mogę też założyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.