Zdjęcie zawodu
W. męska

Kierowniczka planu filmowego

Odpowiadam za organizację pracy na planie filmowym.

Kierowniczka planu filmowego

Odpowiadam za organizację pracy na planie filmowym.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dzięki mnie aktorzy, statyści, ekipa techniczna i inne osoby zaangażowane w proces powstawania filmu mają zapewnione odpowiednie warunki pracy, potrzebny sprzęt, posiłki i bezpieczeństwo. Każdy film, przy którym pracuję, przynosi nowe wyzwania, w tym zawodzie nie można narzekać na monotonię. Często mam okazję poznawać znanych aktorów i reżyserów, pracować z nimi i podpatrywać tajniki ich pracy.

Czym się zajmuję?

Jako kierowniczka planu filmowego pracuję przy realizacji filmów. Moim bezpośrednim zwierzchnikiem jest kierownik produkcji. Zajmuję się organizacją zdjęć i koordynowaniem pracy realizatorów oraz innych członków ekipy na planie. Wszystko po to, żeby każdego dnia udało nam się nakręcić zaplanowaną partię ujęć. Żeby dobrze wykonać swoją pracę, najpierw szczegółowo czytam zatwierdzony scenariusz filmu oraz inne materiały, takie jak scenopis i storyboardy, czyli serię obrazków i szkiców zawierających wskazówki dotyczące filmowania poszczególnych scen. Na ich podstawie uczestniczę w wyborze miejsc i plenerów zdjęciowych filmu, tzw. lokacji, a kiedy producent je zatwierdzi planuję, w jakich miejscach mają znajdować się stanowiska ekipy filmowej. Określam też potrzebne środki transportu, sposób dostarczania na plan zdjęciowy energii elektrycznej czy wody, ustalam, gdzie będą znajdować się garderoby, stanowiska pracy charakteryzatorów, magazyn rekwizytów, uczestniczę w ewentualnych próbach z udziałem aktorów. 


Do moich obowiązków należy też zabezpieczenie planu przed dostępem niepowołanych osób. Pomagam opracować dokumentację produkcyjną filmu, czyli plan wydatków. Wiążą się one na przykład z koniecznością przestrzegania przepisów BHP, realizacją ujęć niebezpiecznych, czyli wymagających użycia materiałów pirotechnicznych albo pracy kaskaderów. Przygotowuję też listę materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania niezbędnych efektów specjalnych. Jeśli mamy kręcić zdjęcia niebezpieczne, dokładnie sprawdzam, czy kaskaderzy, pirotechnicy, treserzy dzikich zwierząt i wykonawcy efektów specjalnych mają aktualne dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe. W trakcie pracy na planie zdjęciowym, codziennie czuwam nad skompletowaniem potrzebnych elementów scenografii, dbam o zapewnienie ekipy technicznej, wskazuję przyjeżdżającym na plan, gdzie powinni zaparkować swoje pojazdy, gdzie najlepiej ustawić agregat prądotwórczy, a gdzie zmagazynować rekwizyty. 
W razie potrzeby współpracuję także ze służbami energetycznymi, porządkowymi, policją, strażą pożarną, organizuję zabezpieczenie medyczne planu. Nadzoruję ustawienie oświetlenia, sprawdzam, czy lokacja jest dobrze przygotowana do zdjęć. Dbam o ciszę na planie podczas ujęć, kieruję pracą techników zmieniających scenografię przed zmianą sceny, zgłaszam reżyserowi gotowość do przeprowadzenia prób i do zdjęć. Kiedy zaplanowane na dany dzień prace ekipy się zakończą, dbam o zabezpieczenie planu filmowego do następnego dnia, organizuję i nadzoruję prace przygotowawcze, aby zapewnić ciągłość pracy i nie dopuścić do ewentualnych przestojów lub nadzoruję likwidację lokacji, wyznaczając transport dla aktorów i ekipy technicznej. Ja opuszczam plan jako ostatnia i opracowuję raport z wykonanych zdjęć. Planuję rozpoczęcie i zakończenie pracy tak, żeby w maksymalny sposób wykorzystać dzienne światło i warunki pogodowe. Dbam o to, żeby wszyscy aktorzy po zakończeniu zdjęć zostali na czas odwiezieni do teatrów lub innych miejsc, w których pracują. Organizuję pobyt statystów na planie zdjęciowym, uzgadniam sposób rozliczania ich honorariów i podpisuję z nimi umowy na udział w zdjęciach. 
Na bieżąco informuję kierownika produkcji o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach oraz awariach i proponuję, jak je usunąć. Koordynuję wydawanie posiłków i napojów dbając, aby odbywało się to w wyznaczonym miejscu i o ustalonych godzinach. Odpowiadam także za przygotowanie dobrze wyposażonej apteczki i niezbędnych leków ogólnych. Sprawdzam oraz akceptuję rachunki, faktury, protokoły związane z pracami na planie zdjęciowym i zanoszę je do akceptacji przez kierownika produkcji. W razie, gdy sprzęt lub rekwizyty ulegną w trakcie zdjęć przypadkowemu lub celowemu uszkodzeniu albo zniszczeniu, przygotowuję protokoły zniszczenia, a wypożyczony i powierzony mojej pieczy sprzęt terminowo zdaję do instytucji, osób prywatnych lub firm, od których został pozyskany. Czasami zdarzy się, że na planie pojawia się ekipa realizująca reportaż o kulisach produkcji, fotoreporter, albo dziennikarz, wtedy moim zadaniem jest zorganizowanie ich pracy tak, żeby nie przeszkadzali w wykonywaniu bieżących zadań ekipy filmowej. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na kamerach, mikrofonach, lampach, generatorach prądu. Muszę też wiedzieć, jak poradzić sobie z awarią sprzętu, aby jak najmniej zaburzać harmonogram zdjęć, oraz jakie efekty można uzyskać w filmie i jakiego sprzętu należy do tego użyć, żeby móc zadbać o dostarczenie potrzebnego sprzętu na plan filmowy. 


Muszę wiedzieć, jakie efekty specjalne można uzyskać wykorzystując nowoczesne programy komputerowe podczas pracy w studiu filmowym. 
Muszę znać przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których należy przestrzegać podczas kręcenia filmów, żeby móc organizować pracę na planie filmowym. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odporność na stres,
  • zorganizowanie,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • kreatywność,
  • otwartość na zmiany,
  • umiejętność organizowania pracy własnej i współpracowników,
  • świetna pamięć,
  • zdolności analityczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w stacjach telewizyjnych lub w wytwórniach filmowych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.