Zdjęcie zawodu
W. męska

Audytorka środowiskowa

Badam wpływ działalności firmy na środowisko naturalne.

Audytorka środowiskowa

Badam wpływ działalności firmy na środowisko naturalne.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy firmy wiedzą, co muszą zmienić, żeby dostosować prowadzenie działalności do przepisów prawa i norm dotyczących ochrony środowiska. Przestrzegając tych regulacji prawnych przedsiębiorstwa produkują mniej śmieci, dobrze zabezpieczają składowane toksyczne substancje i generują mniej zanieczyszczeń, z korzyścią dla naszej planety.

Czym się zajmuję?

Przeprowadzam audyty środowiskowe, czyli sprawdzam, czy firmy, instytucje i przedsiębiorstwa działają w taki sposób, żeby jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu i czy wypełniają wszystkie obowiązujące je normy i wytyczne dotyczące ochrony środowiska, np. Normę ISO 14001:2015. Audyt dotyczy wielu zagadnień związanych z wpływem człowieka na środowisko, takich jak hałas, emisja zanieczyszczeń do powietrza, gospodarka wodno-ściekowa. 


Najpierw dokładnie zapoznaję się z profilem działalności kontrolowanej firmy. Potem przyglądam się, jak działa. Oceniam procesy produkcji, sposoby składowania materiałów, pakowania i przechowywania gotowych produktów i procedury utylizacji odpadów, oceniając je pod kątem wpływu na środowisko, istniejącego i potencjalnego, czyli np. ryzyka rozszczelnienia pojemników, w których przechowywane są szkodliwe substancje chemiczne. Sprawdzam dokumenty dotyczące polityki środowiskowej firmy i oceniam, czy przestrzega się zawartych w nich postanowień. 
Oglądam budynki, place, magazyny, hale produkcyjne, biura - wszystkie miejsca prowadzenia działalności, żeby przekonać się, czy są właściwie wybudowane: odpowiednio duże, z właściwych materiałów, czy spełniają normy dotyczące zainstalowanych systemów ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska np. odpadami z produkcji, czy mają systemy utylizacji odpadów i czy są one zgodne z wytycznymi. Rozmawiam z kierownictwem firmy i z jej pracownikami, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o sposobie prowadzenia działalności. Oceniam, jakie wymagania dotyczące ochrony środowiska spełnia audytowana firma, a jakie musi jeszcze zrealizować. Po dokładnej ocenie firmy przygotowuję raport opisujący mocne i słabe strony kontrolowanego przedsiębiorstwa oraz wnioski i zalecenia dotyczące usunięcia zauważonych nieprawidłowości. 


Co powinnam umieć?

Muszę wiedzieć, jak należy utylizować lub przetwarzać odpady biologiczne, chemiczne i inne powstające np. podczas wytwarzania produktów spożywczych. W mojej pracy ważna jest też znajomość chemii, bo muszę wiedzieć, jakie zniszczenia powodują substancje chemiczne zanieczyszczające glebę, wodę i powietrze; jak należy je przechowywać, żeby uniknąć skażenia środowiska; jakich środków ostrożności muszą przestrzegać osoby mające kontakt z tymi substancjami oraz w jaki sposób należy utylizować niebezpieczne odpady chemiczne. 


Wiedza o właściwościach fizycznych różnych materiałów używanych w budownictwie pozwala mi oceniać, czy budynki w audytowanej firmie nie są zbudowane z użyciem materiałów szkodzących środowisku, np. z azbestu. 
Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę znać polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, segregacji i utylizacji odpadów oraz utylizacji ścieków, a także posiadać wiedzę o środowisku naturalnym naszego kraju i sposobach przeciwdziałania szkodliwej działalności człowieka, np. instalowanie filtrów na kominach przemysłowych, segregacja i recykling śmieci, właściwe przechowywanie potencjalnie niebezpiecznych surowców i odpadów, instalacje oczyszczania ścieków i in., bo dzięki tym wiadomościom potrafię oceniać, czy i w jakim stopniu działalność konkretnej firmy szkodzi środowisku. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • sumienność,
  • bezstronność,
  • dociekliwość,
  • samodzielność,
  • umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach usługowo-doradczych, instytucjach publicznych zajmujących się ochroną środowiska, w przedsiębiorstwach, w których istnieje potrzeba sprawdzania ich wpływu na środowisko naturalne. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.