Zdjęcie zawodu
W. męska

Ekolożka

Badam wpływ działalności człowieka na ekosystemy.

Ekolożka

Badam wpływ działalności człowieka na ekosystemy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powiększamy wiedzę o stanie środowiska naturalnego naszego kraju i uczymy się lepiej rozumieć wzajemne zależności między organizmami żywymi.

Czym się zajmuję?

Interesuje mnie stan środowiska naturalnego na konkretnym obszarze, np. w województwie, regionie, rezerwacie przyrody, miejscowości. Badam w jaki sposób różne żywe organizmy na siebie oddziałują. Sprawdzam, jak te zależności kształtują się np. w całym ekosystemie, albo w populacji zwierząt żyjących na konkretnym terenie. Mogę specjalizować się w ekosystemach lądowych lub wodnych, naturalnych lub sztucznie stworzonych przez człowieka, np. staw, pole uprawne. Oceniam też wpływ nieożywionych czynników na rośliny i zwierzęta. Czynniki nieożywione to m.in. ciśnienie atmosferyczne, temperatura, prędkość wiatru, wilgotność. 


Badania przeprowadzam w terenie, pobierając próbki wody, gleby, fragmenty roślin. Obserwuję i rozpoznaję organizmy żywe występujące na danym terenie. Ustalam np. do jakiego gatunku zwierząt lub roślin należą, czy powinny zamieszkiwać to miejsce, czy też są to gatunki przywiezione z innych krajów lub kontynentów. Pobrane próbki analizuję później w laboratorium, żeby sprawdzić np. czy i w jakiej ilości znajdują się w nich toksyczne substancje. 
Interesuję się nie tylko aktualnym stanem środowiska, oceniam też jak ekosystemy zmieniały się na przestrzeni lat. Oprócz tego badam wpływ działalności człowieka na środowisko i szukam rozwiązań pozwalających połączyć rozwój przemysłu i innych gałęzi gospodarki z dbaniem o stan wód i powietrza, ochroną fauny i flory. Mogę też proponować zmiany w istniejących przepisach, tak aby jeszcze lepiej chroniły naszą przyrodę.


Co powinnam umieć?

Muszę znać krajową sieć obszarów chronionych, takich, jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, oraz międzynarodowe sieci takich obszarów, np. obszary NATURA 2000, CORINE, ECONET, Ramsar. 


Muszę wiedzieć, jak chronić siedliska konkretnych gatunków roślin i zwierząt, znać się na sposobach ochrony środowiska przed szkodliwą działalnością człowieka, umieć oceniać szkodliwość planowanych inwestycji albo nowych przepisów prawa oraz wiedzieć, jakie rozwiązania zaproponować, aby zapobiegać dalszemu zanieczyszczaniu wód, powietrza, gleby oraz znikaniu zagrożonych gatunków fauny i flory. 
Muszę znać się na biologii ekosystemów, na gatunkach roślin, zwierząt i mikroorganizmów, które występują w różnych środowiskach. Muszę wiedzieć, jakich warunków potrzebują do życia, jak ich obecność korzystnie wpływa na cały ekosystem, np. drzewa produkują tlen, mikroorganizmy biorą udział w przetwarzaniu odpadków organicznych na nawóz naturalny, jakie czynniki mogą im zagrażać i co zrobić, by ułatwiać im przetrwanie.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • dociekliwość,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć pracę w parkach narodowych, Lasach Państwowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się ekologią i ochroną środowiska, w instytucjach naukowych, uczelniach wyższych, urzędach miast, gmin, i innych jednostkach samorządowych, w firmach zajmujących się wykonywaniem ekspertyz ekologicznych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.