Zdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka gospodarki wodnej i hydrologii

Badam ruch chmur deszczowych, ilość opadów, prędkość przepływu wody w rzekach itp.

Inżynierka gospodarki wodnej i hydrologii

Badam ruch chmur deszczowych, ilość opadów, prędkość przepływu wody w rzekach itp.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki moim badaniom powstają ekspertyzy, na podstawie których poprawia się nasze bezpieczeństwo hydrologiczne. Koryta rzek są regulowane i pogłębiane, aby np. zapewnić stały poziom wody dla potrzeb żeglugi, budowane są wały przeciwpowodziowe i zbiorniki retencyjne, które chronią miejscowości w pobliżu rzek przed zalaniem podczas wielkich opadów albo wiosennych wezbrań, wody w naszym kraju mają odpowiednią jakość, dzięki czemu wszyscy możemy z nich korzystać, nie tylko do kąpieli i rekreacji, ale także do hodowli ryb i rozmaitej działalności przemysłowej.

Czym się zajmuję?

Generalnie zajmuję się wszystkim, co wiąże się z wodą. Badam np. ruch mas wilgotnego powietrza, czyli głównie deszczowych chmur, określam ile i jakich - deszcz, śnieg, grad - opadów i osadów - rosa, szron, szadź, gołoledź - atmosferycznych występuje w określonym czasie na danym obszarze, jaka jest szybkość parowania wody w tym rejonie. Obserwuję też wody stojące: stawy, jeziora, i płynące: rzeki, strumyki, zarówno te powierzchniowe jak i podziemne, mierzę ich poziom, objętość i prędkość przepływu wody.


Opracowuję ekspertyzy określające maksymalne i minimalne przepływy wody w rzekach, czyli pokazujące, ile wody może bezpiecznie pomieścić koryto jakiejś rzeki, a jaka ilość spowoduje powódź oraz ile wody musi w niej płynąć, żeby zwierzęta i rośliny wodne utrzymały się przy życiu. Te ekspertyzy są wykorzystywane przy opracowywaniu planów ochrony przeciwpowodziowej, aby móc określić, gdzie trzeba wybudować wały przeciwpowodziowe, albo sztuczne jeziora zaporowe, a gdzie zostawić miejsce na poldery zalewowe gromadzące nadmiar wody i chroniące okolicę przed zalaniem. Badając poziom i przepływ wody w rzekach i zbiornikach wodnych określam też, które z nich nadają się do żeglugi, które można wykorzystać jako kąpieliska, a które mogą posłużyć np. gospodarce rybnej.
Opracowuję też ekspertyzy dotyczące miejsc, które najlepiej nadają się do budowy elektrowni wodnych, tworzę reguły gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych, czyli określam, ile wody powinno się znajdować w zbiorniku w normalnych warunkach, ile może przyjąć wody podczas powodzi, ile wody i jak często może wypuszczać, żeby opróżnić zbiornik nie zalewając przy tym położonych poniżej miejscowości.
Tworzę też plany gospodarki wodnej, które uwzględniają zapotrzebowanie różnych gałęzi gospodarki, np. przemysłu, rolnictwa, na wodę w różnych okresach roku oraz mapuję dostępne źródła wody: jeziora, rzeki, podziemne zbiorniki wodne na terenie kraju, regionu lub zlewiska konkretnej rzeki. Współpracuję przy projektowaniu nowych zbiorników retencyjnych, tam, oraz umocnień, wałów przeciwpowodziowych. Badam też możliwości ponownego wykorzystania zużytej wody znajdującej się w obiegu zamkniętym, np. w fabryce, po jej oczyszczeniu.


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić obsługiwać urządzenia pomiarowe, takie jak: deszczomierze, pluwiografy, wodowskazy, przyrządy do pomiaru pokrywy śnieżnej, limnigrafy, czyli przyrządy, które cały czas rejestrują zmiany poziomu wody, sondy i echosondy, młynki hydrometryczne mierzące prędkość przepływającej wody.


Muszę znać skład chemiczny wód w rzekach i jeziorach, znać substancje zanieczyszczające wodę oraz sposoby neutralizowania tych zanieczyszczeń np. w oczyszczalniach ścieków.
Aby dobrze wykonywać swoją pracę muszę znać się także na mechanice płynów, czyli umieć badać prędkość przepływu wody, jej ciśnienie, gęstość, temperaturę, wiedzieć, jak dźwięk rozchodzi się w wodzie, żeby móc dobrze wykorzystywać echosondy w swoich badaniach, znać temperaturę topnienia lodu, żeby móc określać kiedy roztopy spowodują znaczny wzrost poziomu wody w rzekach.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • dokładność,
  • kreatywność,
  • samodzielność,
  • umiejętność logicznego myślenia.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w oczyszczalniach ścieków, jednostkach administracji samorządowej, instytucjach badających jakość wód w naszym kraju,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.