Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista gospodarki odpadami

Planuję i nadzoruję gospodarkę odpadami w firmie, w której pracuję.

Specjalista gospodarki odpadami

Planuję i nadzoruję gospodarkę odpadami w firmie, w której pracuję.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy odpady powstające w rozmaitych firmach i instytucjach są właściwie gromadzone, sortowane i przetwarzane. Wszyscy żyjemy dzięki temu w czystszym środowisku, a dodatkowo zyskujemy surowce, z których możemy wytwarzać kolejne generacje produktów nie eksploatując nadmiernie zasobów naszej planety.

Czym się zajmuję?

Nadzoruję gospodarkę odpadami w firmie, w której jestem zatrudniony. Każda firma czy instytucja w trakcie działania wytwarza też śmieci. Żeby ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko, odpady trzeba zbierać i sortować. Część można przeznaczyć do recyklingu. Inne trzeba właściwie magazynować i unieszkodliwiać. Chodzi zwłaszcza o odpady niebezpieczne, czyli takie, które po przedostaniu się do gleby, wody albo powietrza mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i powodować choroby ludzi, roślin albo zwierząt. 


Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: odpady medyczne i weterynaryjne, oleje i płyny eksploatacyjne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, ścieki technologiczne, a także gazy i opary powstające podczas magazynowania odpadów. Co konkretnie robię? W zakładzie usług komunalnych albo firmie zajmującej się przetwarzaniem odpadów odpowiadam za to, żeby śmieci były gromadzone w odpowiednich pojemnikach, uczestniczę w ich sortowaniu - ręcznie lub przy użyciu różnych maszyn - na frakcje: papier, aluminium i metale nieżelazne, plastik i tworzywa sztuczne, stal i metale żelazne, szkło, odpady niebezpieczne, elektrośmieci. 
Zajmuję się też przetwarzaniem ich w sposób mechaniczny, poprzez rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separacja metali, lub biologiczny, np. homogenizacja, kompostowanie, jeśli pracuję w firmie wyposażonej w odpowiednie stanowiska i instalacje. Jeśli zatrudnia mnie firma produkcyjna, mogę np. proponować rozwiązania zmniejszające ilość generowanych w firmie odpadów oraz określam możliwości ich utylizacji, uwzględniając dostępne sposoby i ich koszty. Chodzi np. o ograniczanie użycia substancji szkodliwych podczas wytwarzania produktów, minimalizowanie ilości i objętości opakowań. Oprócz tego prowadzę dokumentację dotyczącą zbierania, sortowania, pakowania i magazynowania odpadów, dobieram właściwe pojemniki do gromadzenia odpadów różnego typu i wyznaczam, w którym miejscu zakładu powinny się znajdować. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać przepisy BHP, ochrony środowiska, przeciwpożarowe, dotyczące gospodarki odpadami, a także procedury postępowania z odpadami, których muszę przestrzegać w pracy. 


W pracy wykorzystuję różne specjalistyczne maszyny i urządzenia, jak sita bębnowe i wibracyjne, taśmociągi, separatory optoelektroniczne, belownice, chwytaki, muszę więc znać się na ich obsłudze.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • sumienność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • rzetelność,
  • umiejętność sprawnego pracowania w ciężkich warunkach.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w zakładach usług komunalnych, na składowiskach i w przetwórniach odpadów, w zakładach produkujących różne towary, przedsiębiorstwach wydobywających rozmaite kopaliny.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.