Zdjęcie zawodu
W. męska

Demografka

Badam populację mieszkańców konkretnego obszaru.

Demografka

Badam populację mieszkańców konkretnego obszaru.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moje badania pomagają ocenić, jaki wpływ na ludzkie życie ma otoczenie, w którym znajduje się określona populacja. Dzięki ich wynikom władze państwowe mogą podejmować mądre decyzje sprzyjające rozwojowi kraju i polepszeniu warunków życia jego obywateli.

Czym się zajmuję?

Jako demografka zajmuję się badaniem ludzkich populacji. Badam, czyli sprawdzam i opisuję, ilu ludzi mieszka w konkretnym państwie, województwie, mieście, ile jest wśród nich kobiet, a ilu mężczyzn, w jakim wieku ludzi jest najwięcej, a w jakim najmniej, jak długo żyją,… 


Interesuję się przyrostem naturalnym - to różnica pomiędzy liczbą urodzin i zgonów, strukturą społeczną, czyli wiekiem, płcią, zawodem, wyznawaną religią i narodowością mieszkańców konkretnego terenu, przemieszczaniem się ludzi na terenie konkretnego państwa - migracje wewnętrzne, i poza jego granicami - migracje zewnętrzne. Badam także zmiany, jakie pojawiają się w danym społeczeństwie na przestrzeni lat. 
Interesują mnie przyczyny tych zmian, wpływ rozwoju techniki, zmian w przemyśle, przemian klimatycznych i politycznych. Obserwując zmiany zachodzące w konkretnej grupie ludzi tworzę teorie opisujące istniejące zmiany i ich przyczyny, albo przewidujące przyszłe zmiany i ich skutki, np. duża liczba osób starszych spowoduje wzrost zapotrzebowania na opiekunów i opiekunki, lekarzy geriatrów i domy opieki, w których te osoby będą mieszkać. 
Wyniki badań, które przeprowadzam, potwierdzają albo obalają te teorie, np. jeśli założyłam, że rozwój medycyny spowoduje w ciągu 10 lat spadek liczby zachorowań na konkretną chorobę, to badając po dziesięciu latach liczbę chorych na tę chorobę przekonam się, czy moje prognozy były słuszne, czy jednak nie. 
Badam też, jakie są zależności między zjawiskami gospodarczymi a demograficznymi, np. czy wzrost liczby osób, które skończyły studia techniczne wpłynie na rozwój gospodarki i przemysłu, oraz między zjawiskami społecznymi i demograficznymi, np. czy powstawanie nowych żłobków i przedszkoli wpłynie na wzrost liczby urodzeń, bo rodzice chętniej zdecydują się na dziecko wiedząc, że będzie mieć zapewnioną opiekę, kiedy oni pójdą do pracy. 


Co powinnam umieć? 

Muszę wiedzieć, skąd czerpać aktualne informacje demograficzne, moje źródła to m.in. powszechny spis ludności, bazy meldunkowe, statystyki opracowywane przez urzędy stanu cywilnego, statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny i Eurostat, oraz te historyczne. Mogę ich szukać np. w księgach metrykalnych spisujących liczbę chrztów, ślubów i pogrzebów; w starych kronikach, spisach dóbr klasztornych; testamentach magnatów. 


Muszę też znać najpopularniejsze teorie demograficzne, metody badań oraz sposoby przedstawiania ich wyników: tabele, wykresy. 
Muszę dobrze znać matematykę, a zwłaszcza metody statystyczne, żeby móc robić obliczenia potrzebne w moich badaniach, np. wyliczać średnią długość życia kobiet i mężczyzn, określać przyrost naturalny, liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • sumienność,
  • dociekliwość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w biurach projektów, biurach planowania przestrzennego, firmach turystycznych, bankach, instytucjach naukowych, firmach ubezpieczeniowych, w urzędach statystycznych lub w organach administracji państwowej i gospodarczej zajmujących się planowaniem przestrzennym.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.