ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka budowy dróg

Projektuję nowe drogi, nadzoruję ich budowę oraz remonty tych już istniejących.

Inżynierka budowy dróg

Projektuję nowe drogi, nadzoruję ich budowę oraz remonty tych już istniejących.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo każdy projekt jest inny i cały czas mogę się rozwijać. Doskonalę swoje umiejętności, poznaję nowe technologie, a także uczę się zarządzać ludźmi. Wiem, że z efektów mojej pracy wszyscy będziemy korzystać przez długie lata, dlatego dbam, żeby drogi, które buduję były wytrzymałe i wykonane zgodnie z regułami sztuki inżynierskiej.

Czym się zajmuję?

Jeśli przystępuję do budowy nowej drogi, na początku muszę poznać projekt dostarczony przez inwestora, w innym przypadku muszę sama przygotować jej projekt. Przygotowując projekt biorę pod uwagę nie tylko planowany przebieg, ale też stabilność gruntów, sposoby odwadniania, zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed hałasem powodowanym przez ruch pojazdów. Projektuję też przydrożne pasy zieleni. Określam, jakich materiałów i w jakich ilościach trzeba będzie użyć do budowy oraz jakiego sprzętu będziemy potrzebować. 


Tworzę też kosztorysy robót, określające, ile będzie kosztować wybudowanie drogi w zaplanowanym przebiegu i kształcie. Taki kosztorys obejmuje wszystkie elementy dotyczące budowy, a także takie elementy jak przejścia i przepusty dla zwierząt, jak również elementy dotyczące zarządzania ruchem drogowym - poprzez zaprojektowanie i rozmieszczenie czujników sterujących tzw. zieloną falą, czyli upłynniających ruch samochodów w mieście. 
Kiedy nowa trasa jest już gotowa, współpracuję ze służbami odpowiadającymi za utrzymanie drogi i parametrów ruchu, aby wspólnie z zarządcą określić np., czy w ramach obsługi gwarancyjnej na jej przebiegu potrzebna będzie dodatkowa sygnalizacja świetlna, a jeśli tak, to jakie powinna mieć parametry, czyli jak długo powinno trwać zielone światło dla poszczególnych jezdni na skrzyżowaniach. 
Na bieżąco sprawdzam stan techniczny już istniejących dróg będących w okresie gwarancyjnym, by w porę zauważyć ewentualne problemy, np. obsunięcie się jezdni, i zaproponować rozwiązania zabezpieczające, np. objazdy, zanim droga zostanie wyremontowana. Projektuję i nadzoruję takie remonty, a także modernizacje, wzmocnienia i poszerzenia. Mogę też tworzyć projekty innych elementów drogowych, takich jak parkingi, place publiczne i fabryczne. 
Oprócz tego biorę udział w badaniach materiałów używanych do budowy dróg i sprawdzam, czy spełniają wszystkie obowiązujące normy. 


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić projektować drogi, skrzyżowania, węzły komunikacyjne, parkingi, place publiczne i fabryczne, znać technologie budowy różnych typów dróg, potrafić organizować prace na placu budowy i tworzyć kosztorysy. Muszę też znać się na podstawach zarządzania obiektami drogowymi i na ich utrzymaniu w dobrym stanie technicznym w okresie eksploatacji. 


Niezbędna jest mi wiedza o rodzajach gruntów i ich właściwościach takich, jak twardość, sypkość, nasiąkliwość, odporność na warunki pogodowe. Ta wiedza pozwala mi oceniać, którędy najlepiej poprowadzić drogę, aby była stabilna i jak najmniej poddawała się niszczącemu wpływowi warunków atmosferycznych. 
Muszę znać właściwości fizyczne materiałów używanych do budowy dróg oraz wiedzieć, które z nich najlepiej sprawdzą się w konkretnym terenie i przy przewidywanym natężeniu ruchu. Muszę orientować się w dostępności materiałów w danym regionie, by właściwie dysponować dostępnymi zasobami. Dzięki tej wiedzy mogę dobierać materiały zapewniające budowanej drodze trwałość i solidność. 
Znajomość matematyki jest mi absolutnie niezbędna, ponieważ moja praca w dużej mierze polega na obliczeniach. Kalkuluję, jaką wytrzymałość musi mieć droga poprowadzona w danym terenie, na takich, a nie innych gruntach, biorąc pod uwagę przewidywane natężenie ruchu pojazdów. Obliczam zapotrzebowanie na materiały do budowy, maszyny, narzędzia, ludzi, szacuję czas trwania budowy i jej koszty. Znajomość geometrii wykreślnej jest mi potrzebna, aby móc sprawnie rysować plany dróg, placów, skrzyżowań i innych elementów drogowych. 
Powinnam umieć posługiwać się pakietem Microsoft Office, dzięki któremu mogę sprawnie tworzyć dokumenty i arkusze kalkulacyjne, niezbędne w mojej pracy. Muszę też znać się na obsłudze specjalistycznych programów komputerowych, jak AutoCAD, MicroStation i Sofistik, służących mi do tworzenia projektów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • precyzja,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych. Mogę też wybrać ścieżkę kariery naukowej na wyższej uczelni albo otworzyć własną firmę. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.