ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Inżynierka systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektuję systemy wodociągowe oraz kanalizacyjne i nadzoruję ich budowę.

Inżynierka systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektuję systemy wodociągowe oraz kanalizacyjne i nadzoruję ich budowę.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę bo mogę pracować z nowoczesnymi technologiami i tworzyć zupełnie nowe rozwiązania, dzięki którym ludzie zyskują dostęp do czystej wody i mogą bez problemu pozbywać się ścieków. Dzięki mnie ogranicza się występowanie wielu chorób przenoszonych przez wodę, zyskuje też środowisko naturalne.

Czym się zajmuję?

Projektuję systemy wodne i kanalizacyjne, czyli ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, rurociągi transportowe. Mogą to być zarówno rozwiązania obejmujące jeden zakład przemysłowy czy nieduże osiedle domów jednorodzinnych, jak i system wodociągowo-kanalizacyjny dla dużego miasta. Biorę też udział w tworzeniu procedur, których należy przestrzegać, aby zapewnić sprawne działanie wszystkich elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 


Zanim zacznę pracować nad nowych projektem, najpierw zbieram potrzebne dane, takie jak liczba osób mieszkających albo pracujących w danym miejscu lub wielkość zakładu przemysłowego i rodzaj prowadzonej produkcji. To pozwala mi obliczyć zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i rodzaj generowanych ścieków. Muszę ponadto sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe źródło wody, czy jest wystarczająco duże dla potrzeb opracowywanego przeze mnie systemu i jaka jest jakość znajdującej się w nim wody. Tworzę też projekty stacji uzdatniania wody, które poprawiają tę jakość, usuwają zanieczyszczenia, likwidują nieprzyjemny zapach i zmniejszają twardość wody. 
Podobne obliczenia muszę też przeprowadzić dla ścieków pamiętając, że trzeba je nie tylko odebrać od klientów, ale też odpowiednio oczyścić zanim wprowadzi się je na powrót do obiegu wody, czyli na ogół do przepływającej nieopodal rzeki. Zwykle należy w tym celu zbudować oczyszczalnię ścieków, a moim zadaniem jest jej zaprojektowanie i wybranie najlepszej dla danego klienta technologii uzdatniania. Muszę przy tym ocenić, jakiego rodzaju filtry, osadniki czy uzdatniacze należy zainstalować, żeby po oczyszczeniu parametry ścieków pozwalały na ich bezpieczne wypuszczenie do obiegu wody. Powinnam też przewidzieć ilość wytwarzanych osadów ściekowych i zaprojektować sposób ich utylizacji. 
Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji nadzoruję przebieg budowy systemu wodno-kanalizacyjnego, uwzględniając lokalną specyfikę, czyli m.in. ukształtowanie terenu, podłoże, w jakim będą biegły rury, panujące w ciągu roku temperatury.
Gdy system jest już oddany do użytku, co jakiś czas pobieram próbki wody i ścieków, a potem analizuję je w laboratorium. W ten sposób mogę się dowiedzieć, czy jakość dostarczanej wody jest odpowiednia, a sposoby oczyszczania ścieków dobrze dobrane do ich rodzaju. Jeśli zdarzy się jakaś awaria, kieruję zespołami techników, którzy ją usuwają. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać prawo budowlane, geodezyjne i kartograficzne, przepisy dotyczące jakości wody i ścieków, w tym przemysłowych, trafiających do oczyszczalni oraz ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Muszę też znać przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, umieć opracowywać wnioski i wydawać decyzje administracyjne. 


Muszę wiedzieć, jak konstruować stacje uzdatniania wody i znać procesy, jakim powinna być poddana, zanim trafi do rur przesyłających ją do odbiorców. Muszę potrafić analizować w laboratorium próbki wody i ścieków. 
Muszę znać się na sposobach oczyszczania ścieków, zarówno mechanicznych, jak biologicznych i chemicznych. Chodzi o takie działania jak sedymentacja, cedzenie, flotacja, koagulacja, neutralizacja, elektroliza, destylacja, sorpcja na węglu aktywnym czy oczyszczanie z wykorzystaniem mikroorganizmów, w tym utlenianie i biosorpcja. Muszę wiedzieć, jakie zanieczyszczenia można w ten sposób usunąć i do jakiego stopnia oraz potrafić oceniać, czy przebieg tych procesów jest prawidłowy i zgodny z wytycznymi. 
Muszę znać się na właściwościach materiałów używanych do budowy poszczególnych elementów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i wiedzieć, które z nich najlepiej nadają się do zastosowania w konkretnych warunkach. 
Muszę potrafić sprawnie posługiwać się programami komputerowymi do tworzenia projektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym do modelowania 3D, takimi jak AutoCad. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • umiejętność logicznego rozumowania,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolności kierownicze,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • gotowość do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, zakładach gospodarki komunalnej. Mogę też pracować w instytucjach państwowych, naukowych, badawczych zajmujących się ochroną środowiska. Oprócz tego mogę założyć własną firmę. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.