Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka składowania odpadów promieniotwórczych

Dbam o właściwe składowanie odpadów promieniotwórczych na przeznaczonym do tego składowisku.

Specjalistka składowania odpadów promieniotwórczych

Dbam o właściwe składowanie odpadów promieniotwórczych na przeznaczonym do tego składowisku.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dbając o odpowiednie składowanie odpadów promieniotwórczych nie tylko zapewniam bezpieczeństwo pracownikom składowiska, ale też przyczyniam się do minimalizowania wpływu odpadów na środowisko naturalne naszego kraju.

Czym się zajmuję?

Można powiedzieć, że zajmuję się tym, co jest związane ze składowaniem odpadów na terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych. Składowisko to znajduje się w obiektach jednego z dawnych fortów wojskowych z początków XX wieku. Odpady składuje się tu w specjalnie do tego przygotowanym miejscu, w którym, po umieszczeniu odpadów, pozostałe przestrzenie są wypełniane betonem, aby jak najbardziej ograniczyć przedostawanie się promieniowania jonizującego na zewnątrz, czyli do otoczenia. 


Składowisko przyjmuje zarówno tzw. krótkożyciowe odpady nisko- i średnioaktywne, czyli powstałe podczas produkcji i wykorzystywania krótkożyciowych izotopów do celów medycznych, jak i - czasowo - odpady długożyciowe, czyli takie, których okres połowicznego rozpadu przekracza 30 lat. Przyjmuję wyłącznie odpady w postaci stałej lub zestalonej i kontroluję w dokumentacji, czy nie zawierają substancji wybuchowych i łatwopalnych. Sprawdzam też, czy pojemniki, w których się znajdują, są szczelnie zamknięte, aby odpady nie wydostały się na zewnątrz. 
Podczas pracy tworzę lub aktualizuję niezbędną dokumentację, taką jak eksploatacyjny raport bezpieczeństwa. Uzupełniam też informacje na temat przyjmowanych odpadów w bazie odpadowej. Do moich obowiązków należy również zamawianie różnego rodzaju usług potrzebnych do sprawnego i zgodnego z przepisami działania składowiska. Są to np. usługi związane z monitoringiem radiologicznym czy ochroną fizyczną obiektu. 
Uczestniczę też w przeprowadzanych przez Państwową Agencję Atomistyki kontrolach sprawdzających, na jakie dawki promieniowania jonizującego są narażeni pracownicy składowiska na którym pracuję, oceniających radioaktywność powietrza, wody, gleby i roślinności oraz poziom promieniowania na terenie składowiska i w jego otoczeniu. 


Co powinnam umieć? 

Muszę wiedzieć, w jakich warunkach należy składować konkretne rodzaje odpadów promieniotwórczych, aby jak najbardziej zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz na pracowników składowiska. 


Muszę znać się na naturalnych i sztucznych izotopach promieniotwórczych. Muszę wiedzieć, jakie są rodzaje odpadów promieniotwórczych, gdzie one powstają, jakie są ich właściwości, jakie dawki promieniowania jonizującego emitują i jaki jest ich okres połowicznego rozpadu, czyli czy zaliczają się do krótkożyciowych nisko- i średnioaktywnych czy do długożyciowych. 
Muszę znać przepisy prawa dotyczące pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, bezpieczeństwa składowania odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, takie jak Ustawa Prawo atomowe, a także przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać podczas pracy.  
Muszę potrafić organizować usługi monitoringu radiologicznego i ochrony fizycznej składowiska odpadów promieniotwórczych.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • samodzielność,
  • punktualność,
  • komunikatywność, jeśli mam uczestniczyć w projektach związanych z komunikacją społeczną,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Państwowej Agencji Atomistyki lub w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.