Zdjęcie zawodu
W. męska

Szkolna asystentka dziecka cudzoziemca

Pomagam dzieciom cudzoziemców zintegrować się z polskimi rówieśnikami w szkole.

Szkolna asystentka dziecka cudzoziemca

Pomagam dzieciom cudzoziemców zintegrować się z polskimi rówieśnikami w szkole.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy dzieci cudzoziemców, którzy z różnych powodów mieszkają w naszym kraju, otrzymują pomoc i wsparcie w nauce języka polskiego i innych przedmiotów, łatwiej im dopasować się do nowych warunków i odmiennego programu nauczania, zintegrować się ze społecznością szkoły. Widząc, jak coraz lepiej sobie radzą, czuję się potrzebna.

Czym się zajmuję?

Jako szkolna asystentka dziecka cudzoziemca pomagam młodym obcokrajowcom integrować się z kolegami i koleżankami, a nauczycieli i wychowawców świetlicy szkolnej wspieram w zapewnianiu uczniom z obcych krajów jak najlepszych warunków do nauki. Razem z moim podopiecznym uczestniczę w lekcjach, w tym w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, jestem z nim na przerwach, podczas wycieczek klasowych, spacerów, zabaw szkolnych. Ze względu na płynną znajomość języka ojczystego ucznia pełnię też funkcję tłumaczki i pośredniczki między nim i jego rodzicami lub opiekunami a nauczycielami i innymi uczniami. 


Przygotowując się do objęcia opieki nad dzieckiem, najpierw czytam dokumentację, żeby poznać jego sytuację rodzinną i powody przyjazdu do naszego kraju. Przeprowadzam też wywiad środowiskowy z przyszłym podopiecznym, jego rodzicami, znajomymi, sąsiadami,… Na podstawie zdobytych informacji wspólnie z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym opracowuję plany dydaktyczno-wychowawcze, obejmujące m.in. zakres materiału, który dziecko musi opanować oraz oczekiwane efekty nauczania.
Nie można zakładać, że uczeń przyjęty do klasy czwartej szkoły podstawowej ze względu na wiek, posiada taką samą wiedzę z poszczególnych przedmiotów, jak jego polscy rówieśnicy, bo szkoły w różnych krajach mają różne programy nauczania. Dlatego wspólnie z wychowawcą i nauczycielami ustalamy, z czego mój podopieczny ma braki i organizujemy np. dodatkowe zajęcia z takiego przedmiotu. Mogę też prosić, żeby sprawdzanie wiedzy odbywało się w formie mniej stresującej dla mojego podopiecznego, jeśli lepiej radzi sobie z mówieniem niż z pisaniem po polsku, to powinien odpowiadać głównie ustnie, jeśli mniejszy kłopot sprawia mu pisanie - lepiej przez jakiś czas nie wywoływać go do odpowiedzi. 
Przygotowuję też materiały i pomoce dydaktyczne dla mojego podopiecznego. Organizuję zajęcia integracyjne dla uczniów jego klasy, a czasem też dla całej szkoły. Celem takich zajęć jest przybliżanie kultury i obyczajów rodzinnego kraju podopiecznego jego koleżankom i kolegom, jak również pozwalające obcokrajowcowi lepiej poznać naszą kulturę. 
Do moich obowiązków należy też utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka, których na bieżąco informuję o jego postępach w nauce, o tym, co sprawia mu trudności i jak można by je rozwiązywać. Motywuję ich do nauki języka polskiego, zachęcam do uczestnictwa w życiu szkoły np. do udziału w wycieczkach, imprezach szkolnych, dniach otwartych. Rozmawiam z nimi też o pomocy, jakiej może im udzielić państwo, np. w dofinansowaniu wyprawki szkolnej. 


Co powinnam umieć? 

Muszę wiedzieć, jak ważne jest przełamywanie negatywnych stereotypów na temat cudzoziemców, potrafić wyjaśniać polskim uczniom, na czym polega odrębność języka, tradycji i obyczajów ich zagranicznych kolegów, a dzieciom cudzoziemców tłumaczyć nasze zwyczaje. To pozwala przełamywać bariery, lepiej się rozumieć i szanować nawzajem.


Muszę wiedzieć, na jakie problemy może być narażone dziecko cudzoziemca podczas nauki w szkole, potrafić rozpoznawać te problemy i współpracować z psychologiem i pedagogiem aby próbować np. minimalizować wagarowanie, wzmacniać w podopiecznym poczucie własnej wartości, chronić go przed agresją ze strony innych uczniów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odporność na stres,
  • równowaga emocjonalna,
  • komunikatywność,
  • gotowość do współdziałania,
  • asertywność,
  • cierpliwość,
  • empatia,
  • serdeczność,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w publicznych i prywatnych szkołach i przedszkolach lub w świetlicach środowiskowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.