Zdjęcie zawodu
W. męska

Surdopedagożka

Uczę dzieci niesłyszące i słabosłyszące, także migania i czytania z ruchu warg.

Surdopedagożka

Uczę dzieci niesłyszące i słabosłyszące, także migania i czytania z ruchu warg.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy uczniowie niesłyszący i słabosłyszący mają szanse uczyć się porozumiewania ze słyszącymi kolegami i koleżankami, np. odczytując mowę z ruchu warg; dodatkowo opanowują metody komunikacji charakterystyczne dla niesłyszących: język migowy, fonogesty i daktylografię, rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz uczą się funkcjonować w świecie ludzi słyszących.

Czym się zajmuję?

Jako surdopedagożka pracuję z dziećmi mającymi różne wady słuchu, słabosłyszącymi i niesłyszącymi, a moim zadaniem jest nauczenie ich funkcjonowania w świecie osób słyszących, porozumiewających się mową. Mogę uczyć konkretnego przedmiotu, np. języka polskiego, geografii, fizyki, pełnić funkcję wychowawczyni albo organizować zajęcia rewalidacyjne. 


Wybrane przeze mnie metody zależą od tego, jak duży jest ubytek słuchu u konkretnego dziecka. Pracuję m.in.: metodą migową, uczę fonogestów, czyli umownych znaków ułatwiających niesłyszącemu zrozumienie wypowiedzi rozmówcy, kiedy osoba mówiąca jednocześnie wykonuje dłonią ruchy w okolicy twarzy, oznaczające głoski wypowiadanych słów, i daktylografii, czyli alfabetów palcowych oraz znaków migowych odpowiadających np. pojęciom liczbowym i znakom interpunkcyjnym. 
W przypadku dzieci z lekkim niedosłuchem oraz tych, które straciły słuch w późniejszym wieku, a nauczyły się mówić wcześniej, moim zadaniem jest stymulowanie resztek słuchu, poszerzanie zasobu słów oraz praca nad prawidłową artykulacją i rozumieniem sensu słyszanych zdań. Przygotowuję plany pracy z uczniami oraz różne pomoce dydaktyczne, ułatwiające im naukę: plansze, filmy, modele. 


Co powinnam umieć?

Pomagam uczniom włączyć się w życie kulturalne szkoły, motywuję ich do odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań, dlatego muszę znać się na psychologii. 


Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę znać też anatomię i fizjologię, a zwłaszcza budowę i funkcjonowanie narządów słuchu i mowy oraz umieć biegle posługiwać się językiem migowym. Muszę wiedzieć, jakie zaburzenia rozwojowe mogą prowadzić do problemów ze słuchem, żeby wiedzieć, jak prowadzić zajęcia wychowawcze, edukacyjne i rewalidacyjne z uczniami, którzy oprócz problemów ze słuchem zmagają się jeszcze z innymi schorzeniami lub niepełnosprawnościami. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • empatia,
  • cierpliwość,
  • odporność emocjonalna,
  • opanowanie,
  • wytrwałość,
  • sumienność,
  • dokładność,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi i wczuwania się w problemy moich uczniów.

Gdzie mogę pracować?

Mogę prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze w przedszkolu, szkołach wszelkiego typu i ośrodkach szkolno-wychowawczych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.