ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Geodetka

Współpracuję z inżynierem geodetą przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych w terenie.

Geodetka

Współpracuję z inżynierem geodetą przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych w terenie.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Bez dokładnych pomiarów geodezyjnych nie może się obejść żadna budowa, wytyczanie działek, ich podział lub scalanie, zmiana klasyfikacji gruntów np. z rolnych na budowlane. Dzięki mojej pracy pomiary są wykonywane dokładnie i rzetelnie, a mapy bardzo dobrze odwzorowują prawdziwy wygląd terenu.

Czym się zajmuję?

Do moich podstawowych zadań należy wykonywanie pomiarów geodezyjnych w terenie. Takie pomiary dostarczają danych niezbędnych do sporządzenia różnego rodzaju map, np. topograficznych, przestrzennych, i ich aktualizacji. Mapy, które przygotowuję, są później wykorzystywane do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, planów budowy dróg, budynków, sieci wodociągowej, gazowej lub kanalizacyjnej.


Prowadzę też prace związane z tzw. zmianą struktury terenowej, czyli zmianą w klasyfikacji gruntów. Chodzi np. o uznanie ziemi, dotychczas będącej gruntem rolnym, za grunt, na którym można stawiać budynki. Zakładam i prowadzę ewidencję gruntów, przygotowuję dokumentację kartograficzno-geodezyjną potrzebną do ustalenia wartości nieruchomości oraz uregulowania ich stanu prawnego, np. w postępowaniu spadkowym. Zajmuję się także pomiarami potrzebnymi do rozgraniczeń, podziałów i scaleń gruntów. W miarę potrzeby robię też różne pomiary geodezyjne dla potrzeb leśnictwa, górnictwa, przemysłu i rolnictwa. 
Wykonuję np. pomiary rzeźby terenu oraz przekrojów i profili nasypów drogowych, kolejowych i innych obiektów inżynieryjnych. Podczas pomiarów w terenie wykorzystuję różne narzędzia, zarówno nowoczesne: dalmierze, teodolity, niwelatory, jak i tradycyjne: tyczki i taśmy geodezyjne, węgielnice, łaty niwelacyjne, muszę więc znać się na ich obsłudze. Zgromadzone dzięki tym urządzeniom dane służą mi do rysowania map w specjalnych programach komputerowych, np. AutoCAD, GoKart, EwMapa, GeoPlan, coraz częściej korzystam też ze zdjęć wykonanych z powietrza lub satelitarnych - potrzebna mi więc wiedza informatyczna. 


Co powinnam umieć?

Żeby dobrze wykonywać pomiary geodezyjne, szybko przeliczać skale i rysować mapy oraz sporządzać kosztorysy prac geodezyjnych, muszę dobrze znać matematykę. Ważna jest też wiedza o geologicznej i geomorfologicznej budowie Ziemi, bo dzięki niej sprawnie opracowuję mapy topograficzne. 


Muszę znać przepisy prawa, których mam przestrzegać w pracy, takie jak „Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości”, „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, „Kodeks Postępowania Administracyjnego”, przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, jeśli chcę założyć własną firmę, muszę znać się na prowadzeniu działalności gospodarczej. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • rzetelność.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych i geodezyjnych, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jednostkach organizacyjnych administracji geodezyjno-kartograficznej, mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.