Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista zarządzania kryzysowego

Odpowiadam za opracowywanie i aktualizowanie tzw. planów reagowania kryzysowego, czyli dokładnych instrukcji, jak należy postępować w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia na danym terenie.

Specjalista zarządzania kryzysowego

Odpowiadam za opracowywanie i aktualizowanie tzw. planów reagowania kryzysowego, czyli dokładnych instrukcji, jak należy postępować w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia na danym terenie.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy wiadomo, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, za co są odpowiedzialne poszczególne służby: policja, straż pożarna, ratownicy medyczni, wojsko, i inni uczestnicy zarządzania kryzysowego: włodarze miast i gmin, stacje sanitarno-epidemiologiczne, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, zakłady gospodarki odpadami, i wszyscy znają swoje zadania. Dzięki temu można zapobiegać wielu możliwym zagrożeniom, a gdy jednak się wydarzą - sprawnie neutralizować ich skutki i udzielać pomocy poszkodowanym.

Czym się zajmuję?

Nie można przewidzieć, kiedy nawiedzi nas jakaś klęska żywiołowa: susza, powódź albo wichura, ale możemy przygotowywać się na takie sytuacje i minimalizować ich skutki. Tym właśnie zajmują się osoby takie, jak ja, czyli specjaliści zarządzania kryzysowego. Jak wygląda moja praca? Odpowiadam za opracowywanie i aktualizowanie tzw. planów reagowania kryzysowego, czyli dokładnych instrukcji, jak należy postępować w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia na danym terenie. 


Plany reagowania zawierają informacje o charakterystyce zagrożeń, prawdopodobieństwie ich wystąpienia oraz negatywnych skutkach: straty materialne, zniszczenie środowiska, duża liczba osób poszkodowanych, określają, czym mają się zajmować poszczególne służby: policja, straż pożarna, ratownicy medyczni, wojsko, i inni uczestnicy zaangażowani w usuwanie skutków katastrofy: włodarze miast i gmin, stacje sanitarno-epidemiologiczne, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, zakłady gospodarki odpadami. 
Bardzo dobrze znam zadania i zasady funkcjonowania organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych oraz przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego, stanu klęski żywiołowej, zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i sposobów współpracy między poszczególnymi służbami dbającymi o bezpieczeństwo kraju. Planuję, ile pieniędzy będzie potrzebnych na edukację mieszkańców oraz przygotowuję takie szkolenia. Kiedy zdarzy się jakaś katastrofa, klęska albo awaria koordynuję działania wszystkich służb zajmujących się neutralizowaniem zagrożeń i usuwaniem ich skutków. 
Sprawdzam stan przygotowania systemów łączności, teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, czy paliwo na wypadek wystąpienia różnego typu zagrożeń. Badam też, czy we właściwy sposób prowadzone są działania prewencyjne, np. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, zwiększenie liczby patroli w lasach podczas suszy, regularna kontrola wysypisk i składowisk odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych. 


Co powinienem umieć?

W mojej pracy istotna jest wiedza z chemii, przydatna np. przy neutralizacji toksycznych wycieków zanieczyszczających wodę, glebę lub powietrze, czy opracowywaniu planów ewakuacji w przypadku pożaru obiektu, w którym znajdują się substancje niebezpieczne tworzące toksyczne opary albo wybuchowe. 


Gdy mam zapewniać pomoc medyczną osobom poszkodowanym podczas pożarów, powodzi, huraganów, ataków terrorystycznych, przydaje się wiedza z biologii i matematyki. Ta pierwsza pozwala ocenić rozmiary zagrożenia i podjąć działania niezbędne do ograniczenia jego niekorzystnych skutków, np. w przypadku powodzi zapewnić odpowiednią ilość szczepionek przeciwko durowi brzusznemu czy tężcowi, ta druga – obliczyć, ilu lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek będzie potrzeba, jak wielu rannym mogą pomóc szpitale znajdujące się na danym terenie, jak organizować ewakuację i transport.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • sumienność,
  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę być zatrudniony w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, jednostkach administracji samorządowej, działach bezpieczeństwa uczelni wyższych i innych instytucji, jednostkach policji i straży pożarnej,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.