Zdjęcie zawodu
W. męska

Hydrolożka

Zajmuję się badaniem wszelkich wód występujących na naszej planecie.

Hydrolożka

Zajmuję się badaniem wszelkich wód występujących na naszej planecie.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki opracowywanym przeze mnie danym o zasobach wodnych na danym terenie, mapom i atlasom hydrologicznym oraz wnioskom płynącym - nomen omen - z moich badań, poszerzamy wiedzę o wpływie człowieka na dostępne zasoby słodkiej wody zarówno w skali globalnej jak i na terenie naszego kraju czy konkretnego regionu, hydrolodzy potrafią też wskazywać miejsca szczególnie narażone na występowanie susz lub powodzi i potrafią obliczać prawdopodobieństwo powtórzenia się tych katastrofalnych zjawisk w przyszłości.

Czym się zajmuję?

Jako hydrolożka zajmuję się badaniem wszelkich wód występujących na naszej planecie - płynących w rzekach i strumieniach, zamarzniętych w lodowcach, tych słodkich - w jeziorach i bagnach, słonych - w morzach i oceanach, nawet spadających w postaci deszczu, gradu i śniegu,… Jak wygląda moja praca? Różnie, w zależności od tego, jakimi zagadnieniami z zakresu hydrologii się zajmuję, bo to bardzo szeroka dziedzina wiedzy. 


Przygotowuję bilanse wodne, czyli mierzę ilość opadów, parowanie, odpływy powierzchniowe, czyli część opadów, która spływa do zbiorników wodnych, i podziemne, czyli ilość wody odpływającej z podziemnych zbiorników do rzeki lub zbiornika wód powierzchniowych, np. jeziora, w konkretnym czasie, np. roku hydrologicznego. Mogę także badać wydajność powierzchniowych źródeł wody, np. potoków, czyli ile wody wypływa z nich na sekundę, mierzyć temperaturę, odczyn pH i przewodność elektrolityczną właściwą wody oraz jej prędkość płynięcia. Zresztą sama często zajmuję się opracowywaniem nowych metod pomiaru ilości dostępnej wody, opadów, zasobów podziemnych. 
Dzięki danym pomiarowym oraz analizie zdjęć lotniczych i satelitarnych mogę tworzyć zbiorcze bilanse wodne oraz mapy i atlasy hydrologiczne pokazujące, które rejony naszego kraju są bogate w wodę, a które cierpią na jej deficyt i są zagrożone suszą, gdzie jest wysokie ryzyko opadów nawalnych i powodzi. Wykonuję również prognozy hydrologiczne długo- i krótkoterminowe, to znaczy przewiduję np. zmiany poziomu wód na skutek sezonowych opadów lub parowania. Badam też, jak na te zmiany wpływa gospodarka człowieka, np. rolnictwo albo osuszanie bagien, i stan środowiska: czy np. dokonuje się wielkoobszarowej wycinki lasów albo odwrotnie - zalesia nieużytki. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na obsłudze rozmaitych urządzeń pomiarowych: wodowskazy, sondy, deszczomierze, pluwiografy, taśma metryczna, pływaki, stoper, wiedzieć, jak je wykorzystywać w określonych warunkach i ewentualnie jak dokonywać drobnych napraw. 


Muszę znać budowę geologiczną naszego globu, w szczególności terenów, na których działam, przepuszczalność gruntów, miejsca występowania wód powierzchniowych i podskórnych, zasady spływu wód, dorzecza rzek i zlewiska mórz. Muszę też znać właściwości fizyczne wody w różnych stanach skupienia: temperaturę, ciśnienie, gęstość, i potrafić je badać, bo dzięki nim potrafię trafnie przewidywać, kiedy należy spodziewać się wzrostu poziomu wód z roztopionego śniegu wiosną albo wysychania okresowych zbiorników wodnych w upalne lato. 
Znajomość chemii jest mi niezbędna do określania składu chemicznego wody płynącej, tej w zbiornikach powierzchniowych: jeziora, stawy, i podziemnych oraz po to, by badać, jak działalność człowieka, np. przemysł, rolnictwo, wpływa na ten skład. 
Jeśli zajmuję się bardziej działalnością badawczą, muszę wiedzieć, jakim zmianom podlegał klimat Ziemi w przeszłości i jakie zachodzą w nim obecnie, potrafić badać wpływ zmian temperatury na obieg wody w przyrodzie: podnoszenie się poziomu wód, długotrwałe susze, badać ruch mas powietrza i określać prawdopodobieństwo występowania gwałtownych opadów deszczu. 
W pracy często wykorzystuję tablet i komputer, m.in. do gromadzenia i analizowania danych o jakości i poziomie wód oraz ilości opadów, wyszukiwania zdjęć lotniczych i satelitarnych pokazujących zmiany linii brzegowej zbiorników wodnych lub zasięg powodzi, przygotowywania prezentacji podsumowujących wyniki moich badań.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • analityczny umysł,
  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • spostrzegawczość,
  • dociekliwość,
  • samodzielność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, w firmach zajmujących się badaniami hydrologicznymi, projektowaniem infrastruktury wodnej itp.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.