ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Muzealnik

Dbam o dobry stan eksponatów muzealnych i udostępniam je zwiedzającym.

Muzealnik

Dbam o dobry stan eksponatów muzealnych i udostępniam je zwiedzającym.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Pracując w muzeum dbam o dobry stan zgromadzonych tam zabytków, dzieł sztuki współczesnej, próbek minerałów, albo instrumentów muzycznych, udostępniam je zwiedzającym, dzięki czemu mają okazję obcować ze sztuką na żywo, czego nie da się porównać z oglądaniem choćby najlepszych cyfrowych reprodukcji. Uczę wrażliwości na sztukę, rozwijam w zwiedzających zainteresowanie historią i kulturą. Dzięki pracy muzealników bezcenne przedmioty mogą cieszyć oczy kolejnych pokoleń i dawać świadectwo geniuszowi dawnych wieków.

Czym się zajmuję?

Gromadzę, opracowuję, udostępniam i chronię kulturalne i naturalne dobra będące dziedzictwem ludzkości. Takim dobrem mogą być wszelkie dzieła wykonane przez człowieka, czyli np. piękny obraz, stary ołtarz, ale także zabytkowy budynek, np. młyn albo spichlerz, lichtarz, gobelin albo porcelana, jak również okazy geologiczne, ożywione, jak drzewa, i nieożywione, jak skały, pomniki przyrody, skamieliny albo kolekcje owadów. Wszystko, co uznane zostało za godne zachowania dla przyszłych pokoleń.


Dokładny zakres moich obowiązków zależy od tego, na jakim stanowisku pracuję. Jako kustosz planuję zakres poszczególnych kolekcji, czyli określam, które z posiadanych eksponatów powinny znaleźć się w konkretnej kolekcji, np. kolekcji obrazów holenderskich mistrzów tworzących w baroku. Decyduję też o tym, o jakie wartościowe przedmioty, zabytki, dzieła sztuki warto by poszerzyć zbiory, bo pasują do profilu muzeum, w którym pracuję. Razem z dyrekcją muzeum szukam sponsorów, którzy mogliby przekazać nam fundusze na zakup eksponatów, zorganizowanie wystawy, kupić i podarować jakieś dzieło sztuki, np. obraz, rzeźbę, fotografię, przekazać pamiątki po jakimś sławnym pisarzu, malarzu, muzyku.
Pracując na stanowisku adiunkta odpowiadam za weryfikację przedmiotu, który muzeum chciałoby kupić lub który ktoś chciałby nam podarować/przekazać. Zbieram informacje o jego pochodzeniu, stanie obecnym, jakości, wartości, a następnie przekazuję je kustoszowi, który na tej podstawie podejmuje decyzję, czy przedmiot wzbogaci muzealne zbiory. Jako asystent zajmuję się pracami pomocniczymi, niezbędnymi przy gromadzeniu zbiorów: odkurzam je, rejestruję i dokumentuję, czyli dokładnie opisuję i robię zdjęcia, wszelkie cechy umożliwiające identyfikację: wymiary, kolor, technika wykonania, tworzywo, charakterystyczne ubytki. Potem ustawiam je w magazynie, dbając o to, aby miały zapewnione odpowiednie warunki: temperaturę, oświetlenie, wilgotność, i żeby w każdej chwili można było każdy z nich łatwo odnaleźć.


Co powinienem umieć? 

Muszę znać przepisy prawa polskiego i międzynarodowego dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi oraz muzealnictwa, prawo autorskie, a także prawo cywilne, zwłaszcza kwestie związane z ubezpieczaniem zabytków i statusem przedmiotów znalezionych przez łowców skarbów lub np. wyoranych z ziemi przez rolników. Muszę też znać instytucje zajmujące się ochroną zabytków oraz dziedzictwa kulturowego.


Muszę potrafić przygotowywać karty katalogowe zabytków z różnych dziedzin sztuki, tworzyć katalogi zbiorów i wystaw, opisywać zabytki architektury obronnej, przemysłowej, mieszkaniowej, sakralnej, zabytkowe układy urbanistyczne, parki, organizować stałe i czasowe wystawy w muzeum, znać się na konserwacji, żeby móc oceniać, w jakim stanie są dzieła, które muzeum chce kupić bądź ma otrzymać w darze, a także określać stan eksponatów znajdujących się w zbiorach muzeum i w razie potrzeby zlecać wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich.
W mojej pracy ważna jest znajomość historii: muszę znać historię naszego kraju, Europy i świata, rozpoznawać, z jakiej epoki pochodzą przedmioty przekazywane jako dary dla muzeum lub proponowane nam do kupienia, znać historię muzealnictwa, rodzaje muzeów i orientować się w zbiorach najważniejszych muzeów krajowych i zagranicznych, żeby np. wiedzieć, gdzie zwrócić się z prośbą o wypożyczenie eksponatów pasujących do wystawy, którą chcę zorganizować.
Muszę także znać historię polskiej, europejskiej i światowej sztuki, potrafić rozpoznawać, z jakiej epoki pochodzi dane dzieło sztuki i w jakim stylu zostało wykonane, znać dzieła sławnych malarzy, rzeźbiarzy, architektów oraz materiały, jakich najczęściej używali i charakterystyczny styl, który wypracowali, pozwalający na rozpoznanie autora, nawet jeśli dzieło jest niepodpisane.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • dobra pamięć,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w którejś z placówek muzealnych na terenie naszego kraju.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.