Zdjęcie zawodu
W. męska

Kontrolerka weterynaryjna

Sprawdzam i oceniam warunki hodowli zwierząt oraz produkcji i przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Kontrolerka weterynaryjna

Sprawdzam i oceniam warunki hodowli zwierząt oraz produkcji i przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo jest różnorodna – częściowo pracuję w biurze, a częściowo w terenie, mam kontakt ze zwierzętami. Wykonywanie pracy przynosi mi wiele satysfakcji, bo mam poczucie, że przyczyniam się do poprawy dobrostanu hodowanych zwierząt oraz do poprawy jakości produktów odzwierzęcych; nie tylko mięsa ale też masła, mleka, wełny czy jaj.

Czym się zajmuję?

Jako weterynaryjna kontrolerka sanitarna dbam o to, żeby zwierzęta hodowane w gospodarstwach i na fermach były trzymane w warunkach zgodnych z przepisami. W tym celu odwiedzam gospodarstwa rolne posiadające zwierzęta, fermy drobiu, hodowle bydła mlecznego i mięsnego, chlewnie i owczarnie, a także fermy zwierząt futerkowych. Kontroluję też warunki panujące w schroniskach dla zwierząt, na targach i w innych miejscach skupu i gromadzenia zwierząt oraz warunki ich transportu. Sprawdzam, czy zwierzęta mają odpowiednio dużo miejsca, dostęp do wody i paszy, a także czy są spełniane inne wymagane prawem warunki hodowli i przetrzymywania. Oprócz tego zajmuję się pobieraniem i przyjmowaniem próbek pobranych od zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne. Po każdej kontroli przygotowuję protokoły zawierające wszystkie zauważone przeze mnie uchybienia w kontrolowanym miejscu i przekazuję je moim przełożonym. 


Kontroluję też warunki, w jakich odbywa się produkcja, składowanie i przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym nabiału, mięsa, wędlin, wędzonek czy konserw. Odwiedzam rzeźnie, zakłady przetwórstwa mięsnego, firmy zajmujące się przetwórstwem ryb, zlewnie mleka i mleczarnie, chłodnie magazynujące mięso, zakłady badania i przetwarzania dziczyzny. 
Badając firmy zajmujące się wytwarzaniem produktów pochodzenia zwierzęcego dokładnie oceniam, jakich surowców używają i jaka jest ich jakość, sprawdzam czystość wszystkich pomieszczeń i znajdujących się w nich urządzeń służących do produkcji żywności. Kontroluję, czy osoby tam zatrudnione przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących higieny i właściwego sposobu produkcji oraz czy mają ważne książeczki sanitarno-epidemiologiczne, a tym samym nie są nosicielami chorób zakaźnych podlegających zgłoszeniu. 
Pobieram próbki mięsa, mleka czy wędlin z różnych faz produkcji wyrobów, zabezpieczam je, odpowiednio znakuję i przekazuję do laboratorium, gdzie zostają poddane dokładnym testom. Chodzi o sprawdzenie, czy w próbkach nie znajdują się m.in. niedozwolone konserwanty, pozostałości antybiotyków i innych środków biologicznych, pleśnie czy ślady skażenia promieniotwórczego. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na gatunkach zwierząt, umieć rozróżniać rasy zwierząt domowych i hodowlanych, wiedzieć, w jakich warunkach powinny być hodowane i jaką paszą karmione. Muszę potrafić rozpoznawać po wyglądzie i zachowaniu osobniki zdrowe i chore oraz wiedzieć, skąd pobierać próbki by potwierdzić lub wykluczyć chorobę. Niezbędna jest mi wiedza, jak badać jakość surowców używanych w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego. 


Muszę znać przepisy dotyczące prawa weterynaryjnego i sanitarnego, ochrony zwierząt, BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowe, których mam przestrzegać podczas pracy.
Muszę znać się na chorobach zwierząt, szczególnie tych zakaźnych, potrafić pobierać materiał do badań laboratoryjnych, właściwie znakować próbki oraz wiedzieć, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy. 
Muszę wiedzieć, jakie lekarstwa i szczepionki mogą być podawane zwierzętom hodowlanym i w jakich okolicznościach, by nie zaszkodzić jakości produktów odzwierzęcych i zdrowiu spożywających je konsumentów. Muszę znać się na składzie chemicznym pasz, jakimi powinny być karmione zwierzęta oraz wiedzieć, jakich środków chemicznych wolno używać do zapewnienia higieny w miejscach, które kontroluję. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • sumienność,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • podzielność uwagi,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Inspektoratach Weterynarii. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.