Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista ds. kontrolingu

Tworzę budżety, plany i prognozy finansowe przedsiębiorstw.

Specjalista ds. kontrolingu

Tworzę budżety, plany i prognozy finansowe przedsiębiorstw.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy właściciele wiedzą, czy ich przedsiębiorstwa dobrze działają i przynoszą spodziewane zyski, jak mogą obniżyć koszty ich prowadzenia, likwidować słabe punkty a rozwijać mocne strony, pozyskiwać nowych klientów albo wspólników.

Czym się zajmuję?

Jako specjalista do spraw kontrolingu zatrudniony w firmie, przedsiębiorstwie lub instytucji analizuję wszystkie dane dotyczące jej sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz przygotowuję raporty dla zarządu. Biorę udział w przygotowywaniu rocznego budżetu, czyli zestawienia planowanych dochodów i wydatków, zbierając wcześniej wszystkie potrzebne informacje. Sprawdzam też, czy uchwalony budżet jest przestrzegany w bieżącej działalności firmy, a w uzasadnionych przypadkach, np. jeśli nastąpi nagły wzrost cen materiałów, z których firma produkuje swoje wyroby, wnioskuję o jego korektę. 


Szukam też możliwości obniżenia kosztów działalności firmy. Mogą to być poważne zmiany, np. zmiana wykorzystania powierzchni magazynowej, żeby zmieściło się tam więcej towarów, ale i drobne usprawnienia, np. drukowanie dokumentów dwustronnie. Poza tym przygotowuję kalkulacje pokazujące, które sposoby dystrybucji naszych produktów są najbardziej opłacalne, jakie towary przynoszą zyski, a jakie generują straty. Dostarczając opracowania pokazujące przewidywane korzyści lub straty, aktualną kondycję finansową przedsiębiorstwa i jego potencjał, ułatwiam zarządowi podejmowanie ważnych decyzji dotyczących firmy, np. modernizacji linii produkcyjnej, otwarcia się na rynki zagraniczne, fuzji z innym przedsiębiorstwem.
Zajmuję się budowaniem systemu sprawozdawczości wewnętrznej, czyli gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o różnych aspektach działania przedsiębiorstwa. Kontroluję i analizuję przepływy środków pieniężnych w firmie. Oceniam, w jakich obszarach mamy przewagę nad konkurencją, np. przez stosowanie innowacyjnych metod produkcji, w jaki sposób można tę przewagę wykorzystać i powiększać z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Z drugiej strony szukam sposobów likwidowania słabych punktów firmy i staram się zachęcać pracowników do większego zaangażowania i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 


Co powinienem umieć?

Muszę być dobry z informatyki, bo nie tylko analizuję dane o działalności firmy przedstawione w formie elektronicznej, tworzę prezentacje, raporty i sprawozdania z mojej pracy, ale też obsługuję bazy danych i biegle wykorzystuję programy komputerowe służące do pozyskiwania i przetwarzania danych, sporządzania analiz, tworzenia tabel, grafów. 


Muszę znać przepisy prawa określające zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy, przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których ma przestrzegać firma, dla której pracuję. 
Muszę znać się na rachunkowości zarządczej, potrafić określać koszty pośrednie, stałe i zmienne w działalności przedsiębiorstwa: koszty produkcji, działalności handlowej, marketingowej. Muszę potrafić opracowywać budżety sprzedaży, kosztów marketingu, produkcji i usług, logistyki oraz budżet główny, analizować wykonywanie budżetu, rozliczać świadczenia wewnętrzne.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • samodzielność,
  • wytrwałość,
  • odporność emocjonalna,
  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • umiejętność łatwego przerzucania się z jednej czynności na drugą,
  • zdolności analityczne.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w działach kontrolingu rozmaitych firm, przedsiębiorstw i instytucji. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.