ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Doradczyni ADR

Odpowiadam za transport towarów niebezpiecznych, takich jak sztuczne ognie, toksyczne gazy, farby, rozpuszczalniki, karbid, nawozy, pestycydy.

Doradczyni ADR

Odpowiadam za transport towarów niebezpiecznych, takich jak sztuczne ognie, toksyczne gazy, farby, rozpuszczalniki, karbid, nawozy, pestycydy.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Towary niebezpieczne muszą być przechowywane, transportowane i wykorzystywane w specjalnych warunkach. W przeciwnym razie stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi, którzy mają z nimi kontakt jak i dla środowiska. Dzięki mojej pracy udaje się zminimalizować ryzyko wypadków, skażenia środowiska i narażenia ludzi na działanie tych groźnych dla zdrowia substancji.

Czym się zajmuję?

Odpowiadam za to, żeby transport towarów niebezpiecznych odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tworzę procedury dotyczące przewożenia tych towarów, sprawdzam jak przebiega ich pakowanie, ładowanie i rozładowywanie. Kontroluję, jak w przedsiębiorstwie przestrzega się przepisów dotyczących oznakowywania towarów niebezpiecznych i ich przechowywania w magazynie. Sprawdzam, czy kierowcy, magazynierzy i inni pracownicy mający kontakt z takimi towarami są odpowiednio przeszkoleni i wiedzą, jak mają postępować podczas załadunku, rozładunku i transportu, żeby dbać o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i przewożonego towaru. 


Ważne jest, żeby kierowcy posiadali poprawnie wypełnione dokumenty przewozowe oraz sprzęt pozwalający oznakować miejsce awarii: trójkąty odblaskowe, latarki, i chroniący pracowników przed bezpośrednim kontaktem z toksycznymi substancjami: np. maska z pochłaniaczem, okulary ochronne, rękawice, aparat z wodą do płukania oczu. Jeśli w firmie nie ma odpowiednich procedur, organizuję takie szkolenia. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa zmniejsza prawdopodobieństwo awarii, wypadków i innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić całości ładunku oraz bezpieczeństwu osób postronnych. 
Przygotowuję roczne sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa zajmującego się przewozem towarów niebezpiecznych, a jeśli przydarzy się jakiś wypadek, także raport dla mojego szefa i wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej opisujący, co dokładnie się zdarzyło, ile osób ucierpiało, czy nastąpiło skażenie środowiska. 
Do towarów niebezpiecznych zalicza się m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, np. sztuczne ognie, race, gazy palne, niepalne i toksyczne, np. gaz do kuchenek turystycznych, sprężony tlen, difluorek tlenu, ciecze palne, np. farby, rozpuszczalniki, łatwopalne substancje stałe, np. zapałki, materiały samozapalne, np. fosfor, substancje niebezpieczne po kontakcie z wodą, np. karbid, materiały utleniające, np. nawozy, nadtlenki organiczne, np. nadtlenek acetonu, substancje trujące, np. pestycydy, materiały zakaźne, np. próbki krwi, materiały promieniotwórcze, np. molibden, iryt, materiały żrące, np. środki do udrażniania rur, wybielacze, oraz inne różne towary i materiały niebezpieczne, np. magnesy, poduszki powietrzne, laptopy.


Co powinnam umieć?

Muszę znać treść Umowy ADR oraz Ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych i wiedzieć, jak należy stosować je w praktyce. 


Muszę skończyć kurs doradcy ADR, żeby uzyskać wiedzę o pracy doradcy do spraw transportu towarów niebezpiecznych, np. potrafić rozróżniać różne materiały uznawane za niebezpieczne i wiedzieć, jakie środki ostrożności trzeba podjąć przy ich transporcie, załadunku i rozładunku. 
Zanim podejmę pracę muszę zdobyć praktyczne umiejętności potrzebne w tym zawodzie, np. potrafić kontrolować przestrzeganie zapisów Umowy ADR w przedsiębiorstwie transportowym, żeby móc podejść do egzaminu. Dopiero po zdaniu egzaminu mogę pracować jako doradczyni ds. bezpieczeństwa przewozów. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się transportem towarów niebezpiecznych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.