Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista wypalonego paliwa jądrowego

Przygotowuję dokumentację i planuję prace związane z używaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem i recyklingiem wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych.

Specjalista wypalonego paliwa jądrowego

Przygotowuję dokumentację i planuję prace związane z używaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem i recyklingiem wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

To młoda dziedzina, która stale się rozwija, więc mogę cały czas poszerzać swoją wiedzę i kompetencje. Mam satysfakcję, że dzięki moim działaniom korzystanie z materiałów promieniotwórczych na każdym etapie jest bezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i wszystkich osób, które mają kontakt z odpadami promieniotwórczymi.

Czym się zajmuję?

W mojej pracy dbam o właściwe składowanie, neutralizowanie i recykling wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych. Przygotowuję sprawozdania dotyczące codziennej pracy obiektów jądrowych, a także opisujące przebieg likwidacji wykorzystywanych w nich izotopów. Obiekty jądrowe to wszystkie miejsca, w których produkuje się, używa, przetwarza lub składuje materiały radioaktywne. Należą do nich elektrownia jądrowe, reaktory badawcze, zakłady produkcji paliwa jądrowego, zakłady wzbogacania izotopowego oraz miejsca, w których recyklinguje się wypalone paliwo jądrowe. 


Mogę też tworzyć programy badawczo-rozwojowe dotyczące paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych. Chodzi w nich o stworzenie zasad badania wypalonego paliwa z elektrowni jądrowych oraz wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, ustalenie, czego chcemy się dowiedzieć o tych substancjach oraz jak będziemy gromadzić i przetwarzać te dane. Biorę też udział w opracowywaniu nowych technologii składowania, unieszkodliwiania i recyklingu wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych. Dbam o to, żeby nowe sposoby postępowania z tymi substancjami zapewniały ich efektywne wykorzystanie, ale zarazem gwarantowały bezpieczeństwo osobom, które będą z nimi pracowały, albo mieszkały w okolicy. 
Jeśli powstaje plan budowy nowego, głębokiego składowiska, w którym będą przechowywane wysokoaktywne odpady promieniotwórcze, biorę udział w jego powstawaniu. Opracowuję wytyczne dotyczące wyboru miejsca oraz określam, jakie parametry techniczne musi spełniać składowisko. Zajmuję się też tworzeniem, przyjmowaniem i gromadzeniem w archiwum projektów obiektów jądrowych oraz dokumentów dotyczących ich codziennej eksploatacji. 


Co powinienem umieć? 

Muszę znać budowę i przemiany jąder atomowych, rodzaje naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych oraz rodzaje paliwa wykorzystywanego w elektrowniach jądrowych. Powinienem wiedzieć, jakie odpady promieniotwórcze powstają w poszczególnych obiektach jądrowych, jakie są ich właściwości, okres półtrwania, jakie dawki promieniowania jonizującego emitują i jak należy je bezpiecznie neutralizować lub poddawać recyklingowi. 


Powinienem wiedzieć, jaki jest wpływ promieniowania jonizującego na materię, znać właściwości fizyczne wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych oraz metody ich unieszkodliwiania i recyklingu. Muszę wiedzieć, jakie parametry techniczne musi spełniać składowisko odpadów promieniotwórczych, żeby ich przechowywanie było bezpieczne dla środowiska i pracowników składowiska. 
Dzięki znajomości języka angielskiego mogę czytać anglojęzyczną literaturę branżową oraz brać udział w realizacji międzynarodowych projektów związanych z wysokoaktywnymi odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. 
Muszę wiedzieć, w jaki sposób wypalone paliwo jądrowe oraz inne odpady promieniotwórcze wpływają na organizm człowieka i jak należy chronić się przed promieniowaniem jonizującym podczas transportu, składowania, neutralizacji i recyklingu tych odpadów. 
Muszę znać się na produkcji paliwa jądrowego, cyklu życia oraz sposobach przetwarzania i recyklingu różnych odpadów promieniotwórczych, wiedzieć, w jakich warunkach należy składować odpady promieniotwórcze, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, które pracują na składowisku i jak minimalizować negatywny wpływ tych odpadów na środowisko. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji własnej pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sumienność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Państwowej Agencji Atomistyki lub w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.