Zdjęcie zawodu
W. męska

Legalizatorka

Sprawdzam działanie przyrządów pomiarowych i wydaję im świadectwa legalizacji.

Legalizatorka

Sprawdzam działanie przyrządów pomiarowych i wydaję im świadectwa legalizacji.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dbając o to, aby urządzenia pomiarowe podawały poprawne wskazania i były w dobrym stanie technicznym zapewniam ich użytkownikom bezpieczeństwo, a klientom świadomość, że parametry towarów, które kupują: masa, objętość, wytrzymałość,… są zgodne z rzeczywistością i że nikt ich nie oszukuje.

Czym się zajmuję?

Jako legalizatorka testuję, czy zgłoszone do kontroli przyrządy pomiarowe, takie jak wagi nieautomatyczne, odważniki, analizatory spalin samochodowych, przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych, siłomierze, twardościomierze, gęstościomierze zbożowe, manometry do opon pojazdów mechanicznych, przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego - fotoradary, odmierzacze paliw płynnych, odmierzacze gazu LPG, zbiorniki i instalacje pomiarowe, spełniają wymagania techniczne i metrologiczne zawarte we właściwych przepisach, poprawnie działają i podają właściwe odczyty. Nikt przecież nie chciałby polegać na wskazaniach, które nie są dokładne. 


Moja praca polega na tym, że dokonuję pomiarów, odczytów wskazań i obliczeń, a następnie porównuję wskazania badanego urządzenia z urządzeniem wzorcowym, czyli takim, które mierzy ten sam parametr w taki sam sposób, ale jest już zalegalizowane i wiadomo, że pokazuje właściwy wynik, np. termometr porównuje się z takim samym termometrem, który poprawnie mierzy temperaturę. Jeśli wyniki pokazywane przez oba urządzenia są jednakowe, legalizuję to badane, czyli zaświadczam, że testowany przyrząd jest rzetelny i wiarygodny, wystawiam też dowody sprawdzeń, świadectwa legalizacyjne i uwierzytelniające, które stanowią oficjalne potwierdzenie sprawności. Wyniki mojej kontroli dokumentuję w raportach. Przyrządy pomiarowe są wykorzystywane w najróżniejszych branżach; pokazują np., czy poziom metanu jest na tyle niski, że górnicy mogą bezpiecznie pracować w kopalni, czy materiały używane w budownictwie mają odpowiednią jakość, czy fotoradar właściwie mierzy prędkość kontrolowanych pojazdów. 
Jeśli ustalę, że badany przyrząd pomiarowy działa nieprawidłowo, np. z powodu złego stanu technicznego, niewłaściwego użytkowania lub został umyślnie zmodyfikowany tak, aby pokazywać nieprawdziwe wskazania, odmawiam wydania świadectwa legalizacji, zalecam wycofanie niesprawnego przyrządu z użytku do czasu jego naprawy lub zastąpienia nowym. 


Co powinnam umieć?

W mojej pracy bardzo ważna jest wiedza z fizyki, bo muszę wiedzieć, jak mierzy się masę, gęstość, siłę, energię, objętość, prędkość, ciśnienie, przyspieszenie, temperaturę, wiedzieć, w jaki sposób działają przyrządy pomiarowe i jakie powinny podawać wyniki: w jakich jednostkach, z jaką dokładnością. Dzięki znajomości fizyki potrafię też oceniać, czy sprawnie działają i ustalać przyczyny odchyleń. 


Muszę znać ustawę Prawo o miarach i ustawę o towarach paczkowanych oraz Kodeks postępowania administracyjnego, przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać w pracy. W pracy wykorzystuję wiele specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, muszę więc wiedzieć, jak działają, umieć je obsługiwać i dostrzegać oznaki niesprawności, które mam obowiązek zgłosić ekipom naprawczym. Dużo czasu spędzam przed komputerem, korzystam też z urządzeń biurowych: skaner, telefon, kopiarka, powinnam więc znać programy potrzebne do opisywania wyników moich pomiarów oraz sporządzania raportów, np. pakiet Office. 
Często wyjeżdżam poza siedzibę mojego urzędu dlatego niezbędne jest mi prawo jazdy kat. B. 
Ponieważ legalizatorka jest zawodem zaufania publicznego, nie mogę być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odporność na stres,
  • opanowanie,
  • cierpliwość,
  • odpowiedzialność,
  • skrupulatność,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność koncentracji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych zajmujących się legalizacją przyrządów pomiarowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.