Zdjęcie zawodu
W. męska

Meliorantka

Reguluję stosunki wodne i poprawiam właściwości produkcyjne gruntów rolnych.

Meliorantka

Reguluję stosunki wodne i poprawiam właściwości produkcyjne gruntów rolnych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają nowe wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne i rowy melioracyjne, a te istniejące są utrzymywane w dobrym stanie, regularnie konserwowane i naprawiane. Cieszę się, że mogę w ten sposób dbać o nasze bezpieczeństwo i chronić mieszkańców kraju przed podtopieniami i powodziami. Moje działania poprawiają też produktywność gleb, dzięki czemu rolnicy mogą zbierać wyższe plony, a my - cieszyć się tańszą żywnością.

Czym się zajmuję?

Pewnie nie raz widziałeś rowy odwadniające, zbiorniki przeciwpożarowe albo wały przeciwpowodziowe, choć mogłeś nie zwracać na nie uwagi. Tego typu budowle wykonują melioranci, czyli robotnicy tacy, jak ja. Zajmują się też ich utrzymaniem w dobrym stanie, odbudową po klęskach żywiołowych, a w razie potrzeby - usuwaniem. Jak w szczegółach wygląda moja praca? Melioracja to nie tylko odwadnianie bagiennych terenów, by można było na nich uprawiać np. zboże albo buraki. To także zabiegi poprawiające nawodnienie gleb, regulacja rzek, budowa wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych, odpowiedni drenaż terenu. 


W ramach obowiązków ścinam drzewa, krzewy i inną roślinność nadmiernie zarastającą rowy melioracyjne, a także brzegi rzek i jezior oraz karczuję pnie. Mogę to robić narzędziami ręcznymi lub we współpracy ze sprzętem mechanicznym: piły, karczowniki, koparki, spycharki, maszyny zbierające. Czyszczę kraty spustowe kanałów, odmulam zbiorniki wodne usuwając tak zwane namuły, dbam o sprawne działanie kanalizacji deszczowej, a także o stan brzegów rzek i wałów przeciwpowodziowych. Wyznaczam krawędzie skarp, wykopów i nasypów zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, przygotowuję niezbędne do ich budowy i umacniania paliki, pale, szpilki, kiszki faszynowe, czyli wydłużone wiązki pędów wikliny, gałęzi drzew iglastych lub liściastych, w równych odstępach przewiązane drutem. 
Ponadto prowadzę różnego rodzaju wykopy, np. pod rurociągi doprowadzające wodę, gaz, prąd, odprowadzające ścieki, i wykonuję ich odwodnienia, używając do tego rurek drenarskich, drenażu z kamienia i faszyny. Tworzę nasypy wałów przeciwpowodziowych, umacniam je darniną, czyli warstwą ziemi z rosnącą na niej trawą i plantuję, czyli wyrównuję powierzchnię zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zajmuję się także przygotowywaniem skarp i wałów do obsadzenia roślinami.
Meliorantka zajmuje się jednak nie tylko pracami “wodnymi”. W zależności od tego, gdzie jestem zatrudniona mogę też grodzić pastwiska drutem kolczastym lub gładkim, wykonywać ogrodzenia i montować bramy: stałe, łańcuchowe, z drutu gładkiego lub linowe, nawadniać pola za pomocą deszczowni według opracowanego harmonogramu nawodnień, sterować pracą śluz wałowych i pompowni w systemach przeciwpowodziowych i odwadniających, zapewniać sprawną eksploatację urządzeń służących rolniczemu wykorzystaniu ścieków, a także rozbierać zniszczone elementy umocnień faszynowych i betonowych, rurociągów, przepustów, zastawek, stopni dennych, studzienek i wylotów.


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na właściwościach fizycznych materiałów używanych do budowy i umacniania skarp, żeby wybierać te, które najlepiej nadają się do wykonania konkretnego nasypu, wału, wzmocnienia skarpy. 


W mojej pracy istotna jest wiedza o rodzajach gleb występujących w naszym kraju, ich wodochłonności i przepuszczalności. Powinnam też znać rejony, w których sezonowo padają intensywne deszcze mogące doprowadzić do przerywania wałów przeciwpowodziowych i do masywnego wzbierania rzek.  
Przydaje mi się smykałka techniczna, bo na co dzień mam do czynienia ze sprzętem mechanicznym używanym do robót przygotowawczych, ziemnych, drenarskich, betoniarskich, tamiarskich i zagospodarowania pomelioracyjnego. Powinnam umieć go obsługiwać i w razie potrzeby dokonywać drobnych napraw. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość,
  • opanowanie,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • wytrwałość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się melioracją, czyli odwadnianiem i poprawą nawodnienia gleb. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.